Обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП – Перник, РП-Перник, РП –Радомир, РП – Брезник и РП -Трън, по спесификация.“

За допълнителна информация се обръщайте към Йоана Стоянова на тел. (076) 606078 След запитване на e-mail: [email protected], ще получите потребителско име и парола за достъп до документацията за участие.

Решение и обявление

Съобщение

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и Протокол № 2/05.11.2013 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № 310/04.11.2013 г. на Административния ръководител на Окръжна  прокуратура – Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на ОП  – Перник, РП – Перник, РП – Радомир, РП – Брезник и РП – Трън, по спесификация”  КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 18.11.2013 г. от 11.00 часа в Окръжна прокуратура – Перник, стая 324, в гр. Перник, ул. „Търговска” № 37, ет.3.

Тръжна документация