Oбществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Ямбол

Съобщение от ОП-Ямбол 20.11.2013
Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – Ямбол” уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците, постъпили във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка ще се извърши на 21.11.2013 год. от 10:00 часа в сградата на Съдебната палата в гр. Ямбол, ет. 3, стая 306.

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП имат право да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени  представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Упълномощаването да бъде извършено с нотариална заверка на подписа.
 
Председател на комисията – Георги Георгиев, назначен със заповед ОП № 203/19.11.2013 г. на ОП - Ямбол


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на ОП-Ямбол: [email protected]
За контакти: Административен секретар Анелия Андонова на тел. (046) 662610 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Тръжна документация