Заповед № РД-04-34 от 23.02.2024 г., относно изменение на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - гр.Ямбол", приети със Заповед № РД-04-61/29.04.2022 г.