8 Юли 2016 г.

КОНКУРС за 1 щатна бройка на длъжност „Съдебен архивар” в Служба „Регистратура, деловодство и архив” на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА

Сподели

.

8 Юли 2016 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса и документи за участие в него.

10 Август 2016 г.

Обновление

Технически правила за провеждане на конкурса

Технически правила, регламентиращи процедурата за провеждане на конкурса.

10 Август 2016 г.

Обновление

Списъци на допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати

Списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати и списък на недопуснатите до участие в конкурса кандидати, като в списъка на допуснатите до участие кандидати е посочена информация за мястото, датата и началния час за провеждането на конкурса.

25 Август 2016 г.

Обновление

Окончателно класиране на участниците в конкурса.

Окончателно класиране на допуснатите до участие в конкурса кандидати.