14 Октомври 2015 г.

Конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в звено „Финансово стопанска и административна дейност” на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора

Сподели

       

14 Октомври 2015 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

15 Октомври 2015 г.

Обновление

Съобщение

*ЗАБЕЛЕЖКА: Съобразно писмо с Изх.№11-00-11/14.10.2015г. на Директора на „Информационно обслужване”-АД-клон Стара Загора относно продължителна техническа невъзможност за покриване на сертификат „IT Card”, със Заповед №ОП-128/14.10.2015г. на Административния ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора са променени изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за участие в конкурса. Обявата и образците на документите, които са публикувани на интернет страницата на Окръжна прокуратура-Стара Загора са актуализирани.

17 Ноември 2015 г.

Обновление

Технически правила

Технически правила за провеждане на конкурса

17 Ноември 2015 г.

Обновление

Списък на допуснати кандидати

Списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати

17 Ноември 2015 г.

Обновление

Списък недопуснати кандидати

Списък на недопуснатите до участие в конкурса кандидати

4 Декември 2015 г.

Обновление

Класиране на участниците

Окончателно класиране на участниците в конкурса.