14 Август 2020 г.

Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител“ в Служба „Регистратура, деловодство и архив” на Окръжна прокуратура-Стара Загора, при условията на чл.68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда (КТ) - за заместване на служител, който отсъства от работа с прогнозен срок за заемане на длъжността до 01.02.2022г.

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА, със Заповед №ОП-126/05.08.2020г. на административния си ръководител, на основание чл.94, ал.1 от Правилника за Администрацията на Прокуратурата на Република България обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител“ в Служба „Регистратура, деловодство и архив” на Окръжна прокуратура-Стара Загора, при условията на чл.68 ал.1 т.3 от Кодекса на труда (КТ) - за заместване на служител, който отсъства от работа с прогнозен срок за заемане на длъжността до 01.02.2022г.

В настоящата секция на интернет страницата, хронологично са и ще бъдат публикувани всички обяви, съобщения и резултати във връзка с провеждането на конкурса от неговото обявяване до приключването му.

14 Август 2020 г.

Обновление

Обявяване на конкурса

Обявата за конкурса е публикувана в настоящата секция на интернет страницата на Окръжна прокуратура-Стара Загора на 14.08.2020г. и е публикувана в брой 206 от 14.08.2020г. на вестник „24 часа“.

Пълния текст на обявата е в прикачения по-долу файл.

17 Септември 2020 г.

Обновление

Публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати и насрочавне на конкурса

Определената със Заповед №ОП-150/15.09.2020г. на административния ръководител на ОП-Стара Загора, комисия за провеждане на конкурса, след проверка на подадените от всички кандидати подали документи за участие в конкурса и удостоверяването на изпълнението на изисквания за заемане на длъжността, обявява приложените по-долу 2 бр. списъци съответно на допуснати и недопуснати кандидати и насрочва провеждането на конкурса за 02.10.2020г. (петък) от 09:30 часа в заседателна зала (кабинет №29) на 2-ри етаж в административна сграда в гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис I-ви” №77 при следния ред :

Конкурса ще се проведе чрез индивидуално събеседване на конкурсната комисия с всеки от допуснатите до участие кандидати, по реда на подадените им документи за конкурса в следния ред и приблизителен начален час за събеседването :

  1. Кристина Драгостинова Йовчева, вх. №2976/2020г.           09:30 часа ;
  2. Деляна Иванова Балканска, вх. № 3254/2020г.                  09:50 часа ;
  3. Петка Ангелова Желева, вх. № 3277/2020г.                     10:10 часа ;

При явяването си, кандидатите следва представят на комисията документ за самоличност.

5 Октомври 2020 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

Комисията за провеждане на конкурса, след неговото провеждане на 02.10.2020г. чрез индивидуално събеседване с всеки от допуснатите до участие кандидати, класира същите съобразно получения от тях резултат, както следва  :

  1. Класира кандидатите :

Класиране

Трите имена

Вх. № на  документите

Окончателна оценка

1- во място

Петка Ангелова Желева

№3277/2020г

5,33

2-ро място

Кристина Драгостинова Йовчева

№2976/2020г

4,67

  1. Не класира кандидатите, поради получена оценка под 4,50 :

Трите имена

Вх. № на  документите

Окончателна оценка

Деляна Иванова Балканска

№3254/2020г

4,00