Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил

Уведомление

На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил„ ще бъдат отворени в сградата на Съдебната палата, гр.Кюстендил, ул. „Гороцветна № 31, етаж 6, стая № 3 на 31.07.2013 год. от 10.00 часа,

За провеждането на тази процедура имат право да присъстват участниците в същата или упълномощени техни представители.

Обявление за поръчка

Решение

Тръжна документация