Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил

На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – гр.Кюстендил”  ще бъдат отворени в сградата на Съдебната палата, гр.Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 31, етаж 6, стая № 3 на 05.12.2013 год. от 11.00 часа.

За провеждането на тази процедура имат право да присъстват участниците в същата или упълномощени техни представители.

Обявление за поръчка

Решение

Тръжна документация