От компетентността на окръжна прокуратура са наказателни дела за престъпленията, посочени в чл.35, ал.2 от НПК:

Чл. 35. (2) На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, 199,203,чл. 206, ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2, чл. 219, 224, 225б, 225в, 242, 243 – 246, 248 - 250, 252 - 260, 277а - 278д, 282 - 283б, 287а, 301 - 307а, 319а - 319е, чл. 330, ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340 - 342, чл. 343, ал. 1, буква "в", ал. 3, буква "б" и ал. 4, чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 2, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, чл. 356е - 356и, чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419а от Наказателния кодекс, освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а.

Прокурорите от Окръжна прокуратура се произнасят като въззивна инстанция по отношение на прокурорски актове изготвени от прокурори от съответните Районни прокуратури. Обжалването им следва да става чрез прокуратурата, чиито акт се обжалва.

По жалби срещу прекратяване от Районните прокуратури на досъдебни наказателни производства, компетентен да се произнесе е съответния районен съд. Когато постановлението на Районната прокуратура за прекратяване на наказателното производство не е било обжалвано пред съда, Окръжна прокуратура може да извърши служебна проверка на това постановление.