Банкови сметки

Обслужваща банка - "Банка ДСК" ЕАД

Транзитна сметка - такси, в лева:

IBAN: BG43STSA93003100760001

BIG: STSABGSF


Обслужваща банка - "ОББ" АД, клон Кюстендил

Набирателна сметка - гаранции:

IBAN: BG82UBBS88883320746100

BIG: UBBSBGSF