Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил“, чрез събиране на оферти с обява

  1. Обект на обществената поръчка: доставка на ел. енергия, осъществявана чрез покупка съгласно чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
  2. Предмет на обществената поръчката: Настоящата поръчка се провежда по реда на глава Двадесет и шеста, чл. 186 и сл., във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки и е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и осъществяване на задълженията на координатор на балансираща група за захранване на обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил“.

3.Обособени позиции: В конкретния случай отделянето на различните обекти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелно обособени позиции не е целесъобразно, поради това, че предметът на поръчката е неделим, касае се за един вид доставка на територията на област Кюстендил. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за Възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

4.Място за изпълнение на поръчката – Обектите на ОП – гр. Кюстендил, включени в Техническата спецификация са на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

5.Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането в сила на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка т.е. от 00,00 часа на датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор (ЕСО) на първия регистриран график за доставка.

 

  1. Прогнозната стойност за изпълнение на доставката, предмет на настоящата процедура, изчислена въз основа на потреблението на ел.енергия за предходните 12 месеца считано от м. юли 2019 г. до м. юни 2020 г, е в размер на 35 700 лв. без ДДС, определен на база заплатените за предходните 12 месеца разходи за доставка на електроенергия по регулирани цени.

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 41 700 лева без ДДС,  определена съгласно чл.21 ал.1 от ЗОП, като освен цената на доставката на нетна активна електрическа енергия за 12 месеца включва и нормативно определените такси, цените за мрежови услуги, дължимия акциз и цената за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил.

Реалната стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.

6.1. Опция за допълнителни доставки:

В определената прогнозна стойност на поръчката е предвидена „опция за допълнителни доставки”, в размер до 5 000 лв., от общата прогнозна стойност на поръчката, при необходимост на допълнителни количества доставки на електрическа енергия и/или откриване на нови партиди на името на Възложителя, в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка.

Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни доставки“ е, че в срока на изпълнение на поръчката предстои процедура по откриване на партида на името на Възложителя за Районна прокуратура – гр. Дупница, находяща се в гр. Дупница, ул. „Николаевска“ № 15, съгласно продължаване на процеса по оптимизиране на районните прокуратури в страната.

  • Наличие и условие за упражняване на опцията:

Под „опция за допълнителни доставки” следва да се разбира едностранното право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на електрическа енергия в срока на действие на договора за настоящата обществена поръчка, при необходимост от допълнителни количества и/или откриване на нови партиди на името на Възложителя. 

Към настоящия момент за Районна прокуратура – гр. Дупница, намираща се на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, предстои процедура по прехвърляне на партида на името на Възложителя. 

 Условията за упражняване на опцията са посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, неразделна част от настоящата документация. Възложителят може да реализира правото си на опция в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - чрез подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена поръчка.

Дължимата цена по опцията за 1 МWh доставена електрическа енергия е цената предложена за 1 МWh доставена електрическа енергия от изпълнителя в ценовото му предложение.

Връзка към сайта на АОП

Тръжна документация