22 Октомври 2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Сподели

Електронна преписка № 3188/22.10.2019г.

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП