Информация за граждани

Деловодството в СРП работи с граждани от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.
бул. "Ген. Михаил Д.Скобелев" № 23, етаж 1, Регистратура.

  • Гише 1 - прием на нови молби и сигнали
  • Гише 2  и Гише 3 - справка за граждани по стари преписки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

I.ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Правната помощ се предоставя от адвокати, като се организира от Националното бюро за правна помощ.

Адрес на Националното бюро за правна помощ – гр. София, ул. „Развигор“ 1; национален телефон за правна помощ – 070018250.

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело.

Пострадалите от извършено престъпление по чл. 144, ал. 3 НК – закана с убийство, както и лицата, спрямо които е нарушена издадена заповед за защита от домашно насилие, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В определени случаи също има възможност правната помощ да е безплатна, като преценката се извършва от съда, при вече образувано съдебно производство.

II.ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, (изчерпателно изброени в Закона за здравето), сред които:

-         медицинска помощ при спешни състояния;

-         експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност

III.ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в Наказателния кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

IV.КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ  КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИ БЛИЗКИ

Министерство на вътрешните работи

МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Проследяват изпълнението на заповедите за защита, като в случаи че констатират нарушение, незабавно сигнализират на прокуратурата. 

Агенция за социално подпомагане (адрес на регионалната дирекция в София -  ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев” №20; телефон 02/870-20-48)

Агенцията инициира чрез териториалните си структури (дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални услуги в общността за помощ и подкрепа. Агенцията също така проследява изпълнението на някои от заповедите за незабавна защита.

Държавна агенция за закрила на детето

Адрес - гр. София, ул. „Триадица” № 2
тел.: +359 2 933 90 10

 Агенцията проследява случаите на деца, пострадали от домашно насилие; приема сигнали за случаи на деца, пострадали от домашно насилие, и от своя страна сигнализира органите за закрила на териториално ниво.

Дружества или юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Те оказват подкрепа на пострадалите от домашно насилие, като им предоставят социални услуги, както и  юридическа и психологическа помощ.