Бул. "Цар Борис III" № 54, етаж 3, стая 340
Работно време: от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа

     Справки за движението на преписки на отдел „Надзор за законност” и "Гражданско-съдебен надзор" при Софийска районна прокуратура се извършват на бул. "Цар Борис III"  № 54, ет. 3, ст. 340.

     Молби, съдържащи данни за извършено престъпление от общ характер, както и за принудително лечение по Закона за здравето се подават директно в деловодството на Софийска районна прокуратура – бул. "Ген. М.Скобелев" № 23, етаж 1, Регистратура - гише 1.

     Информация за движението на образувани прокурорски преписки се получава в деловодството на Софийска районна прокуратура – бул. "Ген. М.Скобелев" № 23, етаж 1, Регистратура - гишета 2 и 3.

     Справките за движението на преписки и досъдебни производства се извършват само от страните по преписката след представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Функции на дежурния прокурор

  • Дежурният прокурор не извършва справки за движението на вече образувани прокурорски преписки и не предоставя информация.
  • Дежурният прокурор няма право да дава правни консултации, съгласно разпоредбата на чл. 213 от Закона за съдебната власт.
  • При дежурния прокурор се влиза с изготвена писмена молба (тъжба, жалба) по приложен образец.
  • Дежурният прокурор издава международни удостоверения на граждани за откраднати автомобили, движими вещи и документи.
  • Дежурният прокурор при необходимост прилага разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт до компетентните държавни органи, организации и институции.