6 Април 2023 г.

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура — Варна, Окръжен следствен отдел при ОП-Варна,Районна прокуратура-Варна,ТО — Девня и ТО — Провадия по три обособени позиции

Тръжна документация

Обособена позиция № 1

Обособена позиция № 2

Обособена позиция № 3

3 Юни 2021 г.

Доставка на оригинални и съвместими консумативи-тонер касети и барабани за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ОП-Варна, РП-Варна, ТО-Девня и ТО-Провадия

Тръжна документация

5 Април 2021 г.

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура – Варна, Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Варна, Районна прокуратура – Варна, ТО – Девня към Районна прокуратура – Варна и ТО – Провадия към Районна прокуратура – Варна

Тръжна документация

Обособена позиция № 1

Обособена позиция № 2

Обява за събиране на оферти

5 Октомври 2020 г.

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ВАРНА, ТО – ДЕВНЯ И ТО- ПРОВАДИЯ

Тръжна документация

27 Март 2020 г.

Доставка на оригинални консумативи за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати, съвместими касети и барабани и зареждане на тези консумативи

"Доставка на оригинални консумативи за МФУ, копирни машини, принтери и факс апарати, съвместими касети и барабани и зареждане на тези консумативи"

Тръжна документация

26 Февруари 2020 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация"

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП"