Уважаеми граждани,

Приемането на сигнали за извършени престъпления при упражняване на политическите права, при провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и предсрочните парламентарни избори, насрочени за 9 юни 2024 г. с Указ № 100 от 9 април 2024 г. и Указ № 102 от 9 април 2024 г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 32 от 09.04.2024 г.), ще се извършва от дежурен  прокурор и служители в Окръжна прокуратура-Варна,  както следва:

  • на 08.06.2024 г. (събота) от 08:30 ч. до 18:00 ч.,

и

  • на 09.06.2024 г. (неделя) от 07:00 часа до един час след обявяване на края на изборния ден от ЦИК

за контакт:

Окръжна прокуратура – Варна:

телефони: 052/705 079

факс: 052/617 881

e-mail: [email protected]

дежурен прокурор: 0885/ 882 167

място - в сградата на Съдебната палата на пл. „Независимост“ № 2, ет. 3 – Окръжна прокуратура - Варна

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО И ЗА НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ на РП Девня

 І. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА  И БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Лицата, пострадали от домашно насилие, имат право на:

1.Медицинска помощ

-по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания  или следи от насилие.

 2.Безплатна правна помощ

- лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

- лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;

- лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;

- дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

- лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);

- пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

- лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

- чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

- лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

 ІІ. ПРАВА В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Пострадалото лице има право:

-да бъде уведомено за правата си в наказателното производство;

-да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;

-да бъде информирано за хода на наказателното производство;

-да участва в производството съгласно установеното в НПК;

-да прави искания, бележки и възражения;

-да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;

-да има повереник.

ІІІ. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ КЪМ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ ЛИЦАТА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ЗА СЕБЕ СИ И СВОИТЕ БЛИЗКИ

В случаите на домашно насилие пострадалите лица имат право да се обърнат към съда,  съответните Районни управления на МВР,  районната  прокуратура, здравни и социални служби.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ


Сметка за внасяне на съдебни такси                 

BG83STSA93003116382101                                         

БАНКА ДСК ВАРНА                                                        

 

Сметка за внасяне на съдебни гаранции

BG85STSA93003324163825

БАНКА ДСК ВАРНА

При внасяне на парична гаранция, са задължителни следните реквизити:

- трите имена и ЕГН на вносителя на гаранцията;

- трите имена и ЕГН на лицето, в чиято полза се внася гаранцията;
- номер на досъдебното производство (ДП);