За граждани

В изпълнение на решение по Протокол № 11 от 18.03.2020 г. на Прокурорската колегия на ВСС и във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, ще бъдат извършвани, при следната организация:

1.  Обслужването на гражданите в сградата на ул. „Георги Атанасов“ № 2, на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна се организира по начин, позволяващ влизането им само по един.

2.  Справки се извършват само по телефон 052/705 079 за Окръжна прокуратура – Варна и на телефон 052/575 444 за Окръжен следствен отдел в ОП - Варна или по електронен път на обявения електронен адрес, на официалната ни страница.

3.  Препоръчва се подаването на документи да се извършва по пощата или по електронен път.

В електронното съобщение до прокуратурата трябва да бъдат включени достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – три имена, точен адрес, телефон и пр.

Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен“ и оставянето му без разглеждане.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО И ЗА НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ на РП Девня

 І.ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА  И БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Лицата, пострадали от домашно насилие, имат право на:

1.Медицинска помощ

-по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания  или следи от насилие.

 2.Безплатна правна помощ

- лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

- лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;

- лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;

- дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

- лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);

- пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

- лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

- чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

- лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

 ІІ. ПРАВА В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Пострадалото лице има право:

-да бъде уведомено за правата си в наказателното производство;

-да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;

-да бъде информирано за хода на наказателното производство;

-да участва в производството съгласно установеното в НПК;

-да прави искания, бележки и възражения;

-да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;

-да има повереник.

ІІІ. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ КЪМ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ ЛИЦАТА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ЗА СЕБЕ СИ И СВОИТЕ БЛИЗКИ

В случаите на домашно насилие пострадалите лица имат право да се обърнат към съда,  съответните Районни управления на МВР,  районната  прокуратура, здравни и социални служби.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ


Сметка за внасяне на съдебни такси                  Сметка за внасяне на съдебни гаранции

BG83STSA93003116382101                                         BG85STSA93003324163825

БАНКА ДСК ВАРНА                                                         БАНКА ДСК ВАРНА