Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс на РБ, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.
При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.
 
В досъдебното производство пострадалият има следните права:

  • да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;
  • да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
  • да бъде информиран за хода на наказателното производство;
  • да участва в производството съгласно установеното в този кодекс;
  • да прави искания, бележки и възражения;
  • да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;
  • да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.
Прокуратурата ръководи наказателните производства в тяхната досъдебна фаза, като компетентността й е съответна на компетентността насъда, който би разгледал делото в съдебна фаза.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95- 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, 199,203,чл. 206, ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2, чл. 219, 224, 225б, 225в, 242, 243– 246, 248- 250, 252- 260, 277а- 278д, 282- 283б, 287а, 301- 307а, 319а- 319е, чл. 330, ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340-342, чл. 343, ал. 1, буква "в", ал. 3, буква "б" и ал. 4, чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 2, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, чл. 356е- 356и, чл. 357- 360и чл. 407- 419аот Наказателния кодекс, освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411аот НК.

Ако гражданин се счита за пострадал от кое да е от изброените по-горе престъпления или има данни за извършено или извършващо се такова престъпление, той следва да се обърне към Окръжната прокуратура в град Варна.

Във всички останали случаи пострадалите или свидетелите на престъпления трябва да се обръщат към съответните Районните прокуратури.

Министерството на Вътрешните работи разкрива и разследва престъпления от компетентността както на окръжните, така и на районните прокуратури.
Затова сигнали за противообществени прояви от всякакъв вид следва да бъдат отправяни към съответните поделения на МВР – Областната Дирекция на МВР, Районните управления на полицията или Полицейските участъци към нея, особено ако пострадалият счита, че е необходима незабавна намеса.

Сезирането на висшестоящи инстанции, както в прокуратурата, така и в полицията, води на практика единствено до забавяне разглеждането на сигнала, защото те не се ангажират с решаването му, а го препращат на компетентния местен орган.