4 Ноември 2013 г.

Окръжна прокуратура Стара Загора - Обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на ОП гр. Стара Загора, РП гр. Стара Загора, РП гр. Гълъбово, РП гр. Казанлък, РП гр. Раднево и РП гр. Чирпан, по спецификация”

Сподели

С решение № ОПИ-6/11.11.2013г. се прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи и хигиенни материали, за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, Районна прокуратура гр. Стара Загора, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Казанлък, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Чирпан, по спецификация”, поради допусната техническа грешка в раздел ІІІ.2.3 "Технически възможности" на обявлението и изчерпана възможност за еднократна промяна съгласно чл. 27а от ЗОП.

След влизане в сила на решението за прекратяване ще бъде открита нова процедура за възлагане на обществената поръчка със същия предмет.

Решение

Обявление

Решение за прекратяване на процедурата