13 Февруари 2018 г.

Процедура за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач” в Звено „Информационно и техническо обслужване” на Окръжна прокуратура-Стара Загора

Сподели

13 Февруари 2018 г.

Обновление

Обява за стартиране на процедурата

Стартиране на процедурата - обява за стартиране на процедурата за подбор е публикувана на 13.02.2018г. на официалната интернет страниза на Окръжна прокуратура-Стара Загора, както и на специализираният интернет сайт с предмет обяви за работа www.zaplata.bg

Срокът за приемане на документи е до 28.02.2018г. включително - 15-дневен срок от публикуването на обявата на официалната интернет страниза на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

13 Февруари 2018 г.

Обновление

Образци на документи за участие в процедурата

Следните документи за участие в процедурата следва да бъдат по предварително утвърдени и приложени тук образци :

1 Март 2018 г.

Обновление

Съобщение за разглеждане на всички подадени документи за участие в процедурата, допускане до събеседване и насрочване на събеседването

Определената със Заповед №ОП-26/01.03.2018г. на административния ръководител, комисия за провеждане за подбора :

1. Обявава, че няма недопуснати до интервюто (събеседването) кандидати.

2. Насрочва провеждането на интервюто (събеседването) за 02.03.2018 г. (петък) от 10:00 часа, в сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора на бул. “Митрополит Методий Кусев” № 33, в ползвания от Окръжна прокуратура-Стара Загора кабинет № 43 на 3-ти етаж в сградата.

3. Кани всички кандидати за участие в интервю (събеседване) с всеки от тях по реда на подадените документи за кандидатстването им, на определените в т.2 дата и място при следния ред и приблизителен начален час за събеседването :

3.1. Светла Троева Стоянова         –         вх. № 422/2018 г.  в 10:00 часа ;

3.2. Снежанка Иванова Йовчева     –         вх. № 439/2018 г.  в 10:15 часа

3.3. Росица Митева Георгиева        -         вх. № 468/2018 г.   в 10:30 часа

3.4. Пенка Иванова Пенева              -          вх. № 473/2018 г.  в 10:45 часа

3.5. Весела Тодорова Георгиева       -          вх. № 498/2018 г.  в 11:00 часа 

При явяването си, кандидатите следва представят на комисията документ за самоличност.

Пълният текст на съобщението

2 Март 2018 г.

Обновление

СЪОБЩЕНИЕ за окончателно класиране

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за окончателно класиране на участниците в процедурата за провеждане за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач” в Окръжна прокуратура-Стара Загора, обявена със Заповед № ОП-19/12.02.2018г. на административния ръководител на същата прокуратура.

 

            Определената със Заповед №ОП-26/01.03.2018г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора (ОП-Стара Загора), комисия за провеждане за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач” в Звено „Информационни и техническо обслужване” на ОП-Стара Загора, обявена със Заповед № ОП-19/12.02.2018г. на административния ръководител на същата прокуратура, след проведеното на 02.03.2018г. интервю (събеседване) с всеки от участниците в процедурата, обявява оценките на участниците и окончателното им класиране, както следва :

 Класиране                         Трите имена                             Вх. № на  документите       Оценка от събеседване

1- во място          Светла Троева Стоянова                               №422/2018г.                              5,67

2-ро място           Весела Тодорова Георгиева                             №498/2018г.                              5,00

3-то място          Снежанка Иванова Йовчева                            №439/2018г.                              4,33

4-то място          Росица Митева Георгиева                               №468/2018г.                              4,00

5-то място          Пенка Иванова Пенева                                     №473/2018г.                              3,66


        Окръжна прокуратура-Стара Загора ще покани писмено участника, класиран на 1-во място за сключване на трудов договор за заемане на длъжността. В случай, че лицето не се яви в прокуратурата в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, за сключване на трудов договор ще бъде поканено, лицето класирано на 2-ро място.

       Участниците в процедурата могат да получат обратно подадените от тях в оригинал свидетелства за съдимост и медицинските удостоверения, след подаване на заявление на място в Окръжна прокуратура-Стара Загора, бул. “Митрополит Методи Кусев” № 33, ет. 3, кабинет № 43 и собственоръчно заверяване на направените на място техни копия за прилагането им в документацията за процедурата.

             Пълен текст на съобщението.