12 Август 2014 г.

Обява за конкурс за заемане на длъжността: "Пазач, невъоръжена охрана"

Сподели

-----

12 Август 2014 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

1 Септември 2014 г.

Обновление

Съобщение за преглед на документи и събеседване за

След приключване на 15-дневния срок за подаване на документи за участие в процедура за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Пазач, невъоръжена охрана" в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, със Заповед № ЛС-516/08.08.2014г., Окръжна прокуратура гр. Стара Загора  обявява списък на лицата подали документи за участие в процедурата, както следва :

 1. Стоян Динков Стоянов – вх. № 3387/2014 г.
 2. Симеон Василев Илиев – вх. № 3420/2014 г.
 3. Евгений Марков Николов - вх. № 3446/2014 г.
 4. Нейко Илчев Матев - вх. № 3477/2014 г.
 5. Петко Господинов Кълвачев - вх. № 3478/2014 г.
 6. Христо Иванов Тонев - вх. № 3486/2014 г.
 7. Милен Найденов Минев - вх. № 3488/2014 г.
 8. Пенка Михайлова Мичева - вх. № 3489/2014 г.
 9. Милко Димов Цонев - вх. № 3492/2014 г.
 10. Борис Николов Книжаров - вх. № 3513/2014 г.
 11. Петър Илиев Славчев - вх. № 3521/2014 г.
 12. Васил Георгиев Георгиев - вх. № 3523/2014 г.
 13. Диньо Русев Минчев - вх. № 3525/2014 г.
 14. Минчо Тодоров Минчев - вх. № 3532/2014 г.
 15. Митко Петков Гуглев - вх. № 3538/2014 г.
 16. Петър Димитров Петров - вх. № 3546/2014 г.

След проверка на подадените от кандидатите документи не се допускат до събеседване следните кандидати

1. Стоян Динков Стоянов – вх. № 3387/2014 г.

С останалите 15 кандидата ще бъде проведено събеседване по реда на подадените документи за кандидатстване на 03.09.2014 г. от 10:00 часа в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, бул. “Митрополит Методи Кусев” № 33, ет. 3, кабинет № 43.

3 Септември 2014 г.

Обновление

Съобщение

След проведеното на 03.09.2014 г. събеседване с участниците в процедурата за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Пазач, невъоръжена охрана" в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, Окръжна прокуратура гр. Стара Загора обявява крайното класиране на участниците,както следва

 • Васил Георгиев Георгиев - вх. № 3523/2014 г.
 • Петър Димитров Петров - вх. № 3546/2014 г.
 • Борис Николов Книжаров - вх. № 3513/2014 г.
 • Евгений Марков Николов - вх. № 3446/2014 г.
 • Митко Петков Гуглев - вх. № 3538/2014 г.
 • Милко Димов Цонев - вх. № 3492/2014 г.
 • Петко Господинов Кълвачев - вх. № 3478/2014 г.
 • Христо Иванов Тонев - вх. № 3486/2014 г.
 • Милен Найденов Минев - вх. № 3488/2014 г.
 • Минчо Тодоров Минчев - вх. № 3532/2014 г.
 • Петър Илиев Славчев - вх. № 3521/2014 г.
 • Симеон Василев Илиев – вх. № 3420/2014 г.
 • Диньо Русев Минчев - вх. № 3525/2014 г.
 • Нейко Илчев Матев - вх. № 3477/2014 г.
 • Пенка Михайлова Мичева - вх. № 3489/2014 г.
 • Стоян Динков Стоянов – вх. № 3387/2014 г.

Окръжна прокуратура гр.Стара Загора ще покани писмено участника, класиран на 1-во място за сключване на трудов договор за заемане на длъжността. Ако лицето не се яви в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, ще бъде поканен за сключване на трудов договор, лицето класирано на 2-ро място.

Участниците в процедурата могат да получат обратно подадените от тях в оригинал свидетелства за съдимост и медицинските удостоверения, след подаване на заявление на място в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, бул. “Митрополит Методи Кусев” № 33, ет. 3, кабинет № 43 и собственоръчно заверяване на копия от тях за прилагането им в документацията за процедурата.