3 Май 2019 г.

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба.

Сподели

 

  

3 Май 2019 г.

Обновление

Обява за конкурса

Обявата за конкурса е публикувана на 03.05.2019г. на официалната интернет страница на Окръжна прокуратура-Стара Загора, както и във вестник "Сега", бр.102(6467) от 03.05.2019г.

10 Юни 2019 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

________________ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ________________

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА, МЯСТО НА РАБОТА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-941/19.04.2019 Г. НА
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РБ

 

    1. Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-69/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, с решение по Протокол № 2/10.06.2019г. допуска за участие в конкурса за заемане на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, място на работа – Апелативен район Пловдив – 1 щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-941/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ, кандидата:

  •  Андреан Иванов Джамбазов, вх. № 3404/28.05.2019 г.

     2. Недопуснати кандидати няма.

    Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатия кандидат ще се проведе на  03.07.2019 г., от 10:30 ч., в сградата на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 77, ет. 2, Заседателна зала.

8 Юли 2019 г.

Обновление

ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведеният конкурс

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


 О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, място на работа – Апелативен район Пловдив – 1 щатна бройка, обявен със Заповед
№ РД-08-941/19.04.2019 г. на главния прокурор на РБ

На основание Протокол № 3 от заседание, проведено на 03.07.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-69/31.05.2019 г. на главния прокурор на РБ, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, място на работа – Апелативен район Пловдив –
1 щатна бройка,

Конкурсната комисия РЕШИ:

1.        КЛАСИРА кандидата, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, място на работа – Апелативен район Пловдив – - 1 щатна бройка:

АНДРЕАН ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ – I място