3400 Монтана , ул. "Марин Дринов" №2, ет.4
 

тел.: 096 / 395186

Електронна поща : [email protected]

 

РАБОТА С ГРАЖДАНИ ОТ 08.30 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ  

 

В Районна прокуратура - Монтана  се приемат молби, жалби и сигнали от граждани по следните възможни начини:

- подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;

- изпратени по пощата или факс, саморъчно подписани;

- изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

Всеки гражданин има право да бъде информиран за статуса на преписката, образувана в прокуратурата по негов сигнал или жалба, след удостоверяване на самоличността си.

Достъп до материалите по конкретно досъдебно производство, постъпило за решаване или решено в прокуратурата, до предаването му в архив, се осигурява с разрешение на наблюдаващия прокурор, както следва:

  1. На обвиняемия и пострадалия и техните упълномощени представители – след представяне на документ за самоличност и пълномощно, а в случаите когато упълномощения представител е адвокат – и адвокатска карта;
  2. На адвокат, който не е изрично упълномощен по това производство – след писмено заявление и представяне на адвокатска карта. Информация за деловодното движение по досъдебно производство в тези случаи се предоставя на адвокат след представяне на адвокатска карта, без да е необходимо разрешение на наблюдаващия прокурор;
  3. Извън случаите по т. 1 и т. 2, достъпът се осигурява след писмено мотивирано заявление и представяне на документ за самоличност от заявителя;

Достъп до материалите по преписки, до предаването им в архив, включително такива по реда на административния надзор за законност, се разрешава след разрешение на прокурор, както следва:

  1. На лицето направило съобщението или подало сигнал в прокуратурата, и негови упълномощени представители – след представяне на документ за самоличност и пълномощно, а в случаите когато упълномощения представител е адвокат – и адвокатска карта;
  2. На адвокат, който не е изрично упълномощен – след писмено заявление и представяне на адвокатска карта. Информация за деловодното движение по преписката в тези случаи се предоставя на адвокат след представяне на адвокатска карта, без да е необходимо разрешение на наблюдаващия прокурор;
  3. Извън случаите по т. 1 и т. 2, достъпът се осигурява след писмено мотивирано заявление и представяне на документ за самоличност от заявителя.