Информация за лица пострадали от домашно насилие

I. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА И БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

1.Медицинска помощ

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, (изчерпателно изброени в Закона за здравето), сред които:

-    медицинска помощ при спешни състояния;

- експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност.

2.Безплатна правна помощ

Правната помощ се предоставя от адвокати, като се организира от Националното бюро за правна помощ.

Адрес на Националното бюро за правна помощ – гр. София, ул. „Развигор“ 1; национален телефон за правна помощ – 070018250, всеки делничен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, като се заплаща само стойността на телефонната услуга.

Съгласно чл.22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело.

Пострадалите от извършено престъпление по чл.144, ал. 3 НК – закана с убийство, както и лицата, спрямо които е нарушена издадена заповед за защита от домашно насилие, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В определени случаи също има възможност правната помощ да е безплатна, като преценката се извършва от съда, при вече образувано съдебно производство.

II. ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО    

В досъдебното производство пострадалият има следните права:

- да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;

- да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;

- да бъде информиран за хода на наказателното производство;

- да участва в производството съгласно установеното в Наказателния кодекс;

- да прави искания, бележки и възражения;

- да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;

- да има повереник;

- да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

III. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ  КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИ БЛИЗКИ

1.Съд

Защита от домашно насилие може да поискате с молба до Районния съд по местоизвършване на посегателството. Въз основа на Вашата молба, ще бъде образувано дело. В случай, че се докаже осъществено насилие, ще бъдат допуснати мерки за защита срещу домашно насилие. Съдът може да задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Вас, да го отстрани от семейното жилище, да му забрани да приближава жилището Ви, местата за социални контакти, работата Ви, да го задължи да посещава специализирани програми и др. Мерките са изчерпателно изброени в Закона за защита срещу домашното насилие и чл.67 от НПК.

Районен съд – гр. Монтана

Адрес - гр. Монтана, ул. „Васил Левски“ № 24

тел: 096/300-682; 096/395-160

 

2.Прокуратура

Неизпълнението на заповед за защита от домашното насилие е престъпление по българския Наказателен кодекс и в такъв случай имате основание да се обърнете към прокуратурата. Към прокуратурата следва да се обърнете и в случаите, когато домашното насилие е упражнено по начин, който определя действията като престъпни на самостоятелно основание  – например, причинени са телесни увреждания, унищожени са вещи, осъществено е хулиганство, самоуправство и др.

Районна прокуратура – гр. Монтана

гр. Монтана, ул. Марин Дринов 2.

096/396-186, е-mail: [email protected]

 

3.Министерство на вътрешните работи

МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Проследяват изпълнението на заповедите за защита, като в случаи че констатират нарушение, незабавно сигнализират на прокуратурата.

 

РУ на МВР гр. Монтана

гр.Монтана, ул. Марин Дринов №2,

 

4.Агенция за социално подпомагане

Агенцията инициира чрез териториалните си структури (дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални услуги в общността за помощ и подкрепа. Агенцията също така проследява изпълнението на някои от заповедите за незабавна защита.

Наименование Адрес Телефон
ДСП - Монтана
към Регионална дирекция - Монтана
гр.Монтана, пл."Жеравица" №3, ет.2 096/30-55-07
за община Бойчиновци
към ДСП - Монтана
към Регионална дирекция - Монтана
гр.Бойчиновци, ул."В.Коларов" №2 09513/21-62

 

5.Държавна агенция за закрила на детето

гр.София, ул.„Триадица” №2, тел.: +359 2 933 90 10

         Агенцията проследява случаите на деца, пострадали от домашно насилие; приема сигнали за случаи на деца, пострадали от домашно насилие, и от своя страна сигнализира органите за закрила на териториално ниво.

Дружества или юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Те оказват подкрепа на пострадалите от домашно насилие, като им предоставят социални услуги, както и  юридическа и психологическа помощ.