Информационна табела защита на личните данни

Администратор на лични данни е Прокуратурата на Република България, с адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2.

 

В качеството си на администратор на лични данни ПРБ обработва лични данни при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД. Допълнителна информация как и защо ПРБ обработва лични данни във вид на Уведомление за поверително третиране на личните данни и Съобщение за условията за използване на бисквитки се съдържат в секцията „Защита на личните данни“ на интернет сайт: https://prb.bg/bg/7554.

Като администратор на лични данни ПРБ обработва лични данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ лични данни.

 

Районна прокуратура – Монтана, като структурно звено по чл.136 от ЗСВ е структура с право на достъп до лични данни при администратора-ПРБ. Районна прокуратура – Монтана обработва лични данни при изпълнение на нормативно установените за прокуратурата функции и задължения, на дейностите по предоставяне, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията. Лични данни се обработват и при осъществяване на дейността на администрацията на РП-Монтана по направленията управление на човешки ресурси, финансово-счетоводни дейности и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради.

 

Обработваните данни могат да бъдат предоставяни на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.

 

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалби до КЗЛД.

 

Правата на физическите лица по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление, съгласно разпоредбите на глава V от ЗЗЛД.

 

За контакт с длъжностното лице по защита на лични данни:

[email protected]

 

За контакт Прокуратурата на Република България: 

София 1061, бул. „Витоша“ № 2

eл. поща: [email protected]

Интернет страница: www.prb.bg