Ръст на прокурорски преписки, новообразувани дела и осъдителни присъди през 2022 година отчитат прокуратурите в Софийския апелативен район

11 Април 2023 г.

Обобщените данни за работата на прокуратурите в Софийския апелативен район през 2022 г., техният анализ и констатираните тенденции бяха представени днес от административния ръководител на Апелативна прокуратура - София Радослав Димов.

В отчетния доклад за 2022 г. са направени основните изводи за дейността на прокуратурата и на разследващите органи в противодействието на престъпността, посочени са мерки, касаещи необходимостта от конкретни законодателни промени, в детайли са разгледани показателите, свързани със съдебната фаза на наблюдаваните дела. Специално място е отделено за дейността по изпълнение на препоръките в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, както и на специалния надзор.

Границите на Софийския апелативен район обхващат 28% от територията на страната, като в него се включват осем административни области – Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Кюстендил, Перник, София-област и София-град.

С изменение на НПК през изминалата 2022 г. делата, подсъдни на специализираните прокуратура и съд, преминаха в компетентността на окръжните прокуратури. Основна част от тях се наблюдават от Софийска градска прокуратура, което също обуславя спецификата на апелативния район.

През 2022 г. прокурорите от Софийския апелативен район са работили по 93 408 преписки. За разлика от предходните две години, през които тенденцията е била към намаляване на този показател, през отчетната 2022 г. той бележи ръст с 8 768 броя спрямо 2021 г.

Отчита се засилена активност на прокуратурите от апелативния район през изминалата година по направление противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества.

Новообразуваните преписки в апелативния район през 2022 г. са общо 83 124, което е с 7 754 броя повече от предходната година. С 10,26% се е увеличил и броят на решените преписки, като в срок до 1 месец са решени 99,35 %. Този показател свидетелства за проявяваните организираност и срочност в работата на прокурорите по преписки в Софийския апелативния район.

През 2022 г. прокурорите от района на САП са решили 5 012 инстанционни преписки. От тях само от Апелативна прокуратура - София са решени 1 849, което представлява 36,89% от общия им брой.

Потвърдените прокурорски актове по инстанционните преписки през 2022 г. е 4 253 броя. Високият процент на потвърдените при осъществен инстанционен контрол прокурорски актове (85 %) и съответно значително ниският процент на отменените такива е показател за качествената дейност на първоинстанционните прокуратури по преписките по отношение законосъобразността, обосноваността и правилността на постановените прокурорски актове.

Наблюдаваните преписки, образувани от прокурор след самосезиране, са 66 броя. Най-голям брой от тях са образувани в района на Софийска градска прокуратура и в района на Окръжна прокуратура – Враца.

Наблюдава се промяна в тенденцията от предходните години за намаляване на новообразуваните дела. През 2022 г. те са се увеличили с 1 968 броя (с 6,00 %) спрямо 2021 г.

През 2022 г. прокурорите от съдебния район на Апелативна прокуратура – София са решили 63 392 досъдебни производства или 69,95 % от общо наблюдаваните досъдебни производства. От тях в срок до 1 месец са решени 98,11 %. Наблюдаваните бързи производства през отчетната година е 4 785 броя, от които 4 737 броя са новообразувани.

В рамките на отчетната 2022 г. прокурорите в Софийския апелативен район са внесли в съдилища 1 644 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, от които са уважени 1 238 броя.

Решените досъдебни производства през 2022 г. са 63 392 броя, което е 69,95 % от общо наблюдаваните през изминалата година 90 624 броя. В едномесечен срок са решени 62 191 броя досъдебни производства (98,11 % от всички решени).

Общо 8 707 броя прокурорски акта (обвинителен акт, споразумение или постановление за прилагане на чл. 78а НК) са внесени в съда през 2022 г.

Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт през отчетната година са 8 508, като техният брой се е увеличил в сравнение с 2021 г., когато са били 8 309. Най-често налаганото наказание е „лишаване от свобода“.

Общият брой досъдебни производства на специален надзор за 2022 г., наблюдавани от Апелативна прокуратура – София, е 651. Най-голям ръст сред тях се наблюдава по отношение на делата за организирана престъпна дейност - 96, за убийства с особен обществен интерес - 40, за корупционни престъпления - 95.

През 2022 г. в района на Апелативна прокуратура - София са наблюдавани общо 1 260 досъдебни производства, образувани за корупционни престъпления, което е с 16,59% повече от преходната.

Сред гостите на годишното отчетно събрание на прокуратурата беше прокурор Христо Граматиков, завеждащ отдел „Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ във Върховната касационна прокуратура. Магистратът поздрави колегите си с впечатляващите резултати от работата през 2022 г. Той подчерта, че те се дължат на професионализма на прокурорите от района на САП, създадената добра организация за работа и опита на прокурорите, работили по дела с фактическа и правна сложност.

Прокурор Граматиков се спря върху въпросите, свързани с прокурорската и съдебната практика по дела за престъпленията срещу данъчната система.

Административният ръководител на САП Радослав Димов очерта приоритетите в работата на прокуратурите в района на САП за 2023 г., като постави акцент върху делата за трафик на мигранти, битовата престъпност и такива, извършени в условията на домашно насилие.