4 Юни 2020 г.

Регистър на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ-I част подадени от служителите в Районна прокуратур Яамбол

Сподели