РЕГИСТЪР И ДЕКЛАРАЦИИ при освобождаване от длъжност по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в РП- Елхово