ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. За издаване на удостоверение от Окръжна прокуратура гр. Монтана за наличие/липса на данни за образувани и неприключили наказателни производства и повдигнати обвинения;

За издаване на удостоверението следва да заплатите 2.00 / два /лв.  по банковата сметка на Окръжна прокуратура - Монтана:

Юробанк България

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 14 BPBI 7933 3198 6391 01

При подаване на заявлението следва да представите и копие от документ удостоверяващ плащането.

Подадените заявления за издаване на удостоверения до 12.00 часа се получават същия работен ден след 14.00 часа!

Подадените заявления за издаване на удостоверения след 12.00 часа се получават на следващия работен ден след 9.30 часа!

Подаването на заявление и получаването на удостоверение от ОП – Монтана се осъществява лично или с нотариално заверено пълномощно.

2. За подаване на заявление за издаване на удостоверения за наличие /липса на данни за образувани и неприключили наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл.147, ал.1, т.1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация по образец на НСлС.

За издаване на удостоверението следва да заплатите 2.00 / два /лв. по банковата сметка на Прокуратура на Република България:

Българска народна банка

BIC: BNBGBGSF

IBAN: BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01

При подаване на заявлението следва да представите и копие от документ удостоверяващ плащането.

Подаването на заявление и получаването на удостоверение от ОП – Монтана се осъществява лично или с нотариално заверено пълномощно.

Приложение № 1 молба препис

Приложение № 2 ЗАЯВЛЕНИЕ-ОП

Приложение № 4 молба препис

Приложение № 5 Заявление - НСлС

Приложение №7 - молба препис чужбина


Документи за кандидатстване за работа

Европейски формат на автобиография / 70.0 KB

 

 


Регистратура на Окръжна прокуратура Монтана

3400 Монтана, ул. "Васил Левски" №24
тел.: 096/395 194

Работа с граждани от 08:30 часа до 17:00 часа без прекъсване

В Окръжна прокуратура гр.Монтана се приемат молби, жалби и сигнали от граждани по следните възможни начини:

  • подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;- подадени на място в регистратурата на прокуратурата, саморъчно подписани;
  • изпратени по пощата или факс, саморъчно подписани;
  • изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.

Справки за движението на преписки и досъдебни производства от компетентността на прокуратурите в съдебен регион Окръжна прокуратура гр. Монтана се предоставят само на страните по преписките срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.
В регистратурата не можете да получите правна консултация.