Структура и организация

Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури,Военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Софийска градска прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури (чл.136, ал.1 от Закона за съдебната власт).В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от  които участват в производствата по административни дела (чл.136, ал. 2 ЗСВ).

Прокуратурата на Република България е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище – гр. София (чл. 137 от Закона за съдебната власт). Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.  Първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт е Висшият съдебен съвет (чл.364, ал.3 от Закона за съдебната власт).

В страната има:

 • 5 апелативни прокуратури
 • 1 Военно-апелативна прокуратура
 • 27 окръжни прокуратури и Софийска градска прокуратура, със статут на окръжна прокуратура
 • 5 военноокръжни прокуратури
 • 113 районни прокуратури

Апелативни прокуратури:
АП Бургас, АП В.Търново, АП Варна, АП Пловдив, АП София, ВоАП

Окръжни прокуратури:
ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол, ОП В.Търново, ОП Габрово, ОП Ловеч, ОП Плевен, ОП Русе, ОП Варна, ОП Добрич, ОП Разград, ОП Силистра, ОП Търговище, ОП Шумен, ОП Кърджали, ОП Пазарджик, ОП Пловдив, ОП Смолян, ОП Стара Загора, ОП Хасково, ОП Благоевград, ОП Видин, ОП Враца, ОП Кюстендил, ОП Монтана, ОП Перник, ОП София, СГП, ВОП Варна, ВОП Плевен, ВОП Пловдив, ВОП Сливен, ВОП София.

Районни прокуратури:
РП Айтос, РП Бургас, РП Карнобат, РП М. Търново, РП Несебър, РП Поморие, РП Средец, РП Царево, РП Котел, РП Нова Загора, РП Сливен, РП Елхово, РП Тополовград, РП Ямбол, РП В.Търново, РП Г.Оряховица, РП Елена, РП Павликени, РП Свищов, РП Габрово, РП Дряново, РП Севлиево, РП Трявна, РП Ловеч, РП Луковит, РП Тетевен, РП Троян, РП Кнежа, РП Левски, РП Никопол, РП Плевен, РП Червен Бряг, РП Бяла, РП Русе, РП Варна, РП Девня, РП Провадия, РП Балчик, РП Ген.Тошево, РП Добрич, РП Каварна, РП Тервел, РП Исперих, РП Кубрат, РП Разград, РП Дулово, РП Силистра, РП Тутракан, РП Омуртаг, РП Попово, РП Търговище, РП В. Преслав, РП Нови Пазар, РП Шумен, РП Ардино, РП Крумовград, РП Кърджали, РП Момчилград, РП Велинград, РП Пазарджик, РП Панагюрище, РП Пещера, РП Асеновград, РП Карлово, РП Пловдив, РП Първомай, РП Девин, РП Златоград, РП Мадан, РП Смолян, РП Чепеларе, РП Гълъбово, РП Казанлък, РП Раднево, РП Стара Загора, РП Чирпан, РП Димитровград, РП Ивайловград, РП Свиленград, РП Харманли, РП Хасково, РП Благоевград, РП Гоце Делчев, РП Петрич, РП Разлог, РП Сандански, РП Белоградчик, РП Видин, РП Кула, РП Бяла Слатина, РП Враца, РП Козлодуй, РП Мездра, РП Оряхово, РП Дупница, РП Кюстендил , РП Берковица, РП Лом, РП Монтана, РП Брезник, РП Перник, РП Радомир, РП Трън, РП Ботевград, РП Елин Пелин, РП Етрополе, РП Ихтиман, РП Костинброд, РП Пирдоп, РП Самоков, РП Своге, РП Сливница, СРП.

Окръжна прокуратура - гр. Монтана включва Окръжен следствен отдел към ОП Монтана и 3 районни прокуратури:

 • Районна прокуратура Берковица
 • Районна прокуратура Лом
 • Районна прокуратура Монтана

Статут

 1. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. съдебната власт е независима. При осъществяването на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона (чл. 117 Конституция на Република България).
 2. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. (чл. 119  Конституция на Република България).
 3. Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори (чл. 126  Конституция на Република България).
 4. Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет (чл. 129, ал. 1  Конституция на Република България).
 5. Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички прокурори и следователи са подчинени на административния ръководител на съответната прокуратура (чл. 136  ЗСВ).
 6. Съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет (чл. 160 ЗСВ).

Функции

 1. Административните ръководители на районните, окръжните, специализираната, военно-окръжните, апелативните, военно-апелативната и апелативната специализирана прокуратура организират и ръководят дейността им, назначават и освобождават служителите в тях (чл. 140 ЗСВ).
 2. Апелативните прокурори и ръководителят на апелативната специализирана прокуратура всяко тримесечие предоставят на главния прокурор обобщена информация за разследванията на съответните районни, окръжни и военноокръжни прокуратури, както и на специализираната апелативна прокуратура (чл. 141, ал. 2 ЗСВ).
 3. Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури (чл. 142, ал. 2 ЗСВ).
 4. Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, като извършва следните действия:
  1. ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор;
  2. може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия;
  3. участва в съдебното производство като държавен обвинител;
  4. взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в този кодекс, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.
 5. По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура може писмено да отмени или измени постановленията на непосредствено подчинените му прокурори. Неговите писмени указания са задължителни за тях. В тези случаи той може и сам да извърши необходимите действия по разследването и други процесуални действия (чл. 46 НПК)