Прокуратурата следи за спазване на законността, като:

  • ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
  • може да извършва разследване;
  • привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
  • упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
  • предприема действия за оспорване на незаконосъобразни актове пред съда в случаите, предвидени в закон;

  • освен по наказателните дела от общ характер, в предвидените със закон случаи участва и в други дела в защита на значим обществен интерес или в интерес на лица, които се нуждаят от специална закрила