Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в АП В.Търново