Прокуратурата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя е единна и централизирана. Всеки прокурор е подчинен на съответния по-горестоящ по длъжност, а всички заедно – на Главния прокурор. Всички актове и действия на прокурора могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горестоящата прокуратура, освен ако подлежат на съдебен контрол. Прокуратурата е призвана да следи за спазване законността, като: привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер, упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки, предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове и за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права, а също така участва в предвидените от закона случаи по граждански и административни дела.

Прокурорите са независими по отношение на съда при изпълнение на дадените им от Закона пълномощия, и имат право да извършват лични проверки, да изискват документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, да призовават граждани, да изпращат материалите на компетентния орган, когато е установено, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки. Разпорежданията на прокурорите, издадени в съответствие с тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните лица, гражданите, полицията, държавните органи и организации.

Прокуратурата в РБ се състои от Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Апелативни прокуратури, Военноапелативни прокуратури, Окръжни прокуратури, Военноокръжни прокуратури и Районни прокуратури.

Една от петте Апелативни прокуратури е и В.Търновската апелативна прокуратура.
Тя включва в териториалния си обхват 5 окръжни прокуратури, а именно ОП-В.Търново, ОП-Габрово, ОП-Ловеч, ОП-Плевен и ОП-Русе, както и всички районни прокуратури принадлежащи към посочените вече пет окръжни прокуратури.

Шестте прокурори при В.Търновската апелативна прокуратура упражняват контрол по законосъобразността и обосноваността на всички прокурорски актове изготвени от прокурорите при споменатите вече по-горе пет окръжни прокуратури, респективно – прокурорите от районните прокуратури в техния териториален обсег, а така също извършват и системни планирани контролни ревизии относно работата, организацията и спазване законността на всички прокурори на територията на В.Търновския апелативен съдебен регион.

Апелативна прокуратура гр. Велико Търново осъществява контролно-отменителни функции и правомощия спрямо дейността и прокурорските актове на окръжните и районните прокуратури в териториалния й обхват в съответствие със Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ и съгласно чл. 46, ал.3 от НПК отменя или изменя прокурорските постановления на прокурорите при споменатите по-горе две прокурорски структури, давайки писмени указания, които са задължителни за тях.