Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  Декларации по чл.12 от ЗПРКИ / 161.0 KB

Име (две имена) Длъжност
1. Соня Стойнова Началник административна служба
2. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
3. Йовка Карцъкова Съдебен деловодител
4. Галя Панчева Съдебен секретар
5. Веска Янкова Съдебен секретар
6. Веселка Йорданова Съдебен секретар
7. Христо Христов Системен администратор
8. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Пенка Николова Младши специалист –
Завеждащ административно-техническа служба
11. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
12. Пламен Павлов Главен специалист -
Служител по сигурността на информацията
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител
14. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
15. Мария Николова Прокурорски помощник
16. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"

 

  Регистър на неподалите декларации служители

     
Име (три имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност

 

Декларации по ЗКОНПИ

 

   Декларации за несъвместимост

 
Име (две имена) Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител
14. Стефан Бурнев шофьор-призовкар

 

   Регистър на неподалите декларации служители

 
Име (две имена) Причина
1. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

Декларации за имущество и интереси - встъпителни

 
Име (две имена) Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител

 

   Регистър на неподалите декларации служители

 
Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

   Декларации за имущество и интереси - 2018 г.

 
Декларация - част 1 Декларация - част 2 Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител

 

   Регистър на неподалите декларации служители

 
Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство