Прием на граждани

Във връзка със Заповед РД-04-84 от 09.03.2020г., считано от 09.03.2020г. приемът на граждани от административния ръководител - апелативен прокурор на АП - Велико Търново се ПРЕУСТАНОВЯВА до последващо нареждане

График за прием на граждани

 

Г Р А Ф И К

определен със Заповед № 599 от 04.12.2019 г. на административен ръководител-  апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.Велико Търново, за периода януари 2020 година – юни 2020 година, както следва:

 ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНАТА ПРОКУРАТУРА

 

ДАТА

ОТ – ДО

22.01.2020 г.

13.00 ч. – 16.00 ч.

19.02.2020 г.

13.00 ч. – 16.00 ч.

18.03.2020 г.

13.00 ч. – 16.00 ч.

22.04.2020 г.

13.00 ч. – 16.00 ч.

27.05.2020 г.

13.00 ч. – 16.00 ч.

24.06.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

Телефонни номера и електронни адреси за връзка с Апелативна прокуратура В.Търново и съответните окръжни прокуратури

Апелативна прокуратура - Велико Търново

тел.: 062/62-00-85 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Велико Търново

тел.: 062/60-05-48 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Габрово

тел.: 066/81-02-49 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Ловеч

тел.: 068/66-31-08 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Плевен

тел.: 064/82-38-56 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Русе

тел.: 082/88-13-04 , електронен адрес: [email protected]

Заповед № 318 от 03.07.2019г., относно прием на граждани от административния ръководител на Апелативна прокуратура - Велико Търново

 

З А П О В Е Д

№ 318

гр. Велико Търново, 03.07.2019г.

               Предвид заповед № РД – 02 – 05/01.02.2019г. на главния прокурор, с която са изменени и допълнени Правилата за прием на граждани в ПРБ (Правилата), утвърдени с негова заповед № РД – 02 – 29/31.10.2016г., и необходимост от създаване на вътрешна организация по прием на граждани в Апелативна прокуратура – Велико Търново, на основание чл.140 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт

 З  А  П  О  В  Я Д  В  А  М  :

       1. Приемът на граждани от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново се осъществява в приемно помещение в седалището на  Апелативна прокуратура – Велико Търново, през работно време, веднъж месечно, по предварителен график с приемни дни и часове, определен със заповед, чрез оповестяване му по реда на чл.19 ал.2 от Правилата.

       2. При осъществяване приема на граждани се спазва чл.20 от Правилата.

       3. За приема на граждани в Апелативна прокуратура – Велико Търново се води регистър със следните реквизити: пореден номер; дата; час; име, презиме и фамилия; кратка анотация; последващи действия; номер на преписка; забележка;

      4. Прием на граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури и в други населени места от апелативния район се осъществява, след преценка на такава необходимост от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, за което се издава  заповед. За изнесения прием се уведомява съответния административен ръководител – окръжен прокурор.Оповестяването на графика се осъществява по реда на чл.22 ал.4 от Правилата.

      5. При отсъствие на административния ръководител, той се замества от определения с негова заповед заместник.

      6. Дейността по прием на граждани в Апелативна прокуратура – Велико Търново се подпомага от главен специалист „Административна дейност“ в Апелативна прокуратура – Велико Търново, г- жа Соня Димитрова Стойнова, а при нейно отсъствие от завеждащ служба „Регистратура и деловодство“, г – жа  Пенка Станчева Николова,  при спазване на чл.21 от Правилата.

      7. Служителят по т.6 води регистъра по т.3 от тази заповед.

      8. Устните съобщения се протоколират от съдебен секретар, г-жа Веселка Димитрова Йорданова, а при нейно отсъствие от съдебен секретар, г – жа Галя Петрова Панчева, и се предават на служителя по т.6 от заповедта.

      9. Дейността по прием на граждани се организира от съдебния администратор на Апелативна прокуратура – Велико Търново, г-жа Цанка Димитрова Тодорова – Кишева, а при нейно отсъствие от г – жа Цветана Боянова Боева – Димова, експерт „Връзки с обществеността“.

      С тази заповед се отменя заповед № 504/09.11.2016г. на административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

      Системният администратор на Апелативна прокуратура – Велико Търново да актуализира публикуваните Правила на интернет страницата на прокуратурата.

      Препис от заповедта да се връчи на посочените в т.6, т.8 и т.9 съдебни служители, за изпълнение.

      Копие от заповедта да се изпрати по електронен път на :

  • прокурорите  и съдебните служители от Апелативна прокуратура – Велико Търново, заедно с Правилата за прием на граждани – за запознаване;
  • отдел 06 Административен на ВКП – за сведение;

     Заповедта да се подреди в заповедната книга.

 

                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

                                                      АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                                                   /ТАНЯ НЕДКОВА/

Заповеди за определяне на график за прием на граждани от административния ръководител и апелативен прокурор на АП - Велико Търново

З А П О В Е Д

№ 599

гр. Велико Търново,04.12.2019 г.

    Таня Недкова – административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ, изменена и допълнена със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор на РБ,  и моя заповед № 318 от 03.07.2019г., на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 З А П О В Я Д В А М :

    ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода януари  2020 година – юни 2020 година, както следва:

 

    ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА ОТ - ДО
22.01.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
19.02.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
18.03.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
22.04.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
27.05.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
24.06.2020 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.

  

   

    С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

    Заповедта да се оповести по реда на чл.19 ал.2 от Правилата от съдебния администратор и системния администратор.

     Препис  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

  

                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                             /Т.Недкова/

 


 

З А П О В Е Д

№ 319

гр. Велико Търново,03.07.2019 г.

    Таня Недкова – административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ, изменена и допълнена със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор на РБ,  и моя заповед № 318 от 03.07.2019г., на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 З А П О В Я Д В А М :

    ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административен ръководител-  апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода септември  2019 година – декември 2019 година, както следва:

 

    ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА ОТ - ДО
18.09.2019 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
23.10.2019 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
26.11.2019 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.
10.12.2019 г. 13.00 ч. – 16.00 ч.

  

   

    С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

    Заповедта да се оповести по реда на чл.19 ал.2 от Правилата от съдебния администратор и системния администратор.

     Препис  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

  

                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                             /Т.Недкова/

 


 

З А П О В Е Д

№ 174

гр. Велико Търново,17.04.2019 г.

   Таня Недкова – и.ф.административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ, съобразно Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор на РБ,  и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 З А П О В Я Д В А М :

    ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от и.ф.административен ръководител-  апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода април  2019 година – юни 2019 година, както следва:

 

ПРИЕМ НА И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА ОТ - ДО
24.04.2019 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
30.05.2018 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
27.06.2019 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

  

   С оглед Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор на РБ, изнесен прием на граждани по седалищата на окръжните прокуратури в състава на Великотърновската апелативна зона няма да се реализира,  до възникване на необходимост от провеждането на такъв прием.

   С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

   Препис  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на:

   - Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

        

                                И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                             /Т.Недкова/

 


 

З А П О В Е Д

№ 567

   гр. Велико Търново, 03.12.2018г.

 Таня Недкова – и.ф.административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 

З А П О В Я Д В А М :

  ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от и.ф.административен ръководител-  апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода януари 2019 година – март 2019 година, както следва:

 

 

I.                  ПРИЕМ НА И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА ОТ - ДО
31.01.2019 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
28.02.2019 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
28.03.2019 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

II.                ПРИЕМ НА И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АПЕЛАТИВНА ЗОНА:

 

ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ – ДО
Окръжна прокуратура - Плевен 06.03.2019 г. 10.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - Ловеч 06.03.2019 г. 14.00 часа – 16.00 часа
Окръжна прокуратура - Габрово 13.03.2019 г. 10.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - В.Търново 13.03.2019 г. 14.00 часа – 16.00 часа
Окръжна прокуратура - Русе 20.03.2019 г. 10.00 часа – 12.00 часа

 

 

 С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на:

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

 

                                И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                             /Т.Недкова/

 


 

З А П О В Е Д

№ 276

гр. Велико Търново,18.06.2018г.

Огнян Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

З А П О В Я Д В А М :

  ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административния ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода септември 2018 година – декември 2018 година, както следва:

 I. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

ДАТА ОТ – ДО
27.09.2018 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
25.10.2018 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
29.11.2018 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.
20.12.2018 г. 09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

II. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АПЕЛАТИВНА ЗОНА:

 

ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ – ДО
Окръжна прокуратура - Плевен 12.09.2018 г. 09.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - Ловеч 12.09.2018 г. 14.00 часа – 17.00 часа
Окръжна прокуратура - Габрово 13.09.2018 г. 09.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - В.Търново 13.09.2018 г. 14.00 часа – 17.00 часа
Окръжна прокуратура - Русе 14.09.2018 г. 09.00 часа – 12.00 часа

ПРОКУРАТУРА ДАТА ОТ – ДО
Окръжна прокуратура - Плевен 12.12.2018г. 09.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - Ловеч 12.12.2018 г. 14.00 часа – 17.00 часа
Окръжна прокуратура - В.Търново 13.12.2018 г. 14.00 часа – 17.00 часа
Окръжна прокуратура - Габрово 13.12.2018 г. 09.00 часа – 12.00 часа
Окръжна прокуратура - Русе 14.12.2018 г. 09.00 часа – 12.00 часа

С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

  

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                           /Ог.Басарболиев/

 


З А П О В Е Д

602

гр. Велико Търново, 05.12.2017г.

 

Огнян Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 

З А П О В Я Д В А М :

 ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административния ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода януари 2018 година – юни 2018 година, както следва:

 

1. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА

ОТ – ДО

25.01.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

22.02.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

29.03.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

26.04.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

31.05.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

28.06.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

 

2. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АПЕЛАТИВНА ЗОНА:

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

14.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

14.03.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

15.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - В.Търново

15.03.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

16.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

13.06.2018г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

13.06.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

14.06.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура – В.Търново

14.06.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

15.06.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

 

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

     /Ог.Басарболиев/

 


 

З А П О В Е Д

№ 281

гр. Велико Търново, 08.06.2017г.

 

Огнян Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

З А П О В Я Д В А М :

 

 ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административния ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода септември 2017 година – декември 2017 година, както следва:

 

1. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

 

 

ДАТА

ОТ – ДО

28.09.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

26.10.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

29.11.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

21.12.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

 

2. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АПЕЛАТИВНА ЗОНА:

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

13.09.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

13.09.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

14.09.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - В.Търново

14.09.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

15.09.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

13.12.2017г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

13.12.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - В.Търново

14.12.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

14.12.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

15.12.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

 

 

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

     /Ог.Басарболиев/

 

 


 

З А П О В Е Д

№ 505

гр. Велико Търново, 09.11.2016г.

 

Огнян Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт,

З А П О В Я Д В А М :

 

 ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административния ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода ноември 2016 година – юни 2017 година, както следва:

 

І. ПРИЕМ  НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА В.ТЪРНОВО НА  ГРАЖДАНИ  В  АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 

 

ДАТА

ОТ - ДО

24.11.2016 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

15.12.2016 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

26.01.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

23.02.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

30.03.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

27.04.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

25.05.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

29.06.2017 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

 

II. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ – АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА В.ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ - ДО

Окръжна прокуратура - В.Търново

16.11.2016 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

16.11.2016 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

17.11.2016 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Плевен

17.11.2016 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

18.11.2016 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ - ДО

Окръжна прокуратура - В.Търново

15.02.2017г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

15.02.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

16.02.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Плевен

16.02.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

17.02.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ - ДО

Окръжна прокуратура - В.Търново

17.05.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

17.05.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

18.05.2017 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Плевен

18.05.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

19.05.2017 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

 С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и съдебни служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

 

 

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

     /Ог.Басарболиев/

З А П О В Е Д

602

гр. Велико Търново, 05.12.2017г.

 

Огнян Басарболиев - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 год. на главния  прокурор на РБ и заповед № 504/09.11.2016 год. на Апелативна прокуратура В.Търново, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 

З А П О В Я Д В А М :

 ОПРЕДЕЛЯМ график за прием от административния ръководител и апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода януари 2018 година – юни 2018 година, както следва:

 

1. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ -  АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА ГРАЖДАНИ В АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА:

 

ДАТА

ОТ – ДО

25.01.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

22.02.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

29.03.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

26.04.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

31.05.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

28.06.2018 г.

09.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 16.00 ч.

 

 

 

2. ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ВСЯКА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АПЕЛАТИВНА ЗОНА:

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

14.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

14.03.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

15.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - В.Търново

15.03.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

16.03.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 

ПРОКУРАТУРА

ДАТА

ОТ – ДО

Окръжна прокуратура - Плевен

13.06.2018г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура - Ловеч

13.06.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Габрово

14.06.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

Окръжна прокуратура – В.Търново

14.06.2018 г.

14.00 часа – 17.00 часа

Окръжна прокуратура - Русе

15.06.2018 г.

09.00 часа – 12.00 часа

 

 

 С настоящата заповед да се запознаят по електронен път всички  прокурори и служители от Апелативна прокуратура В.Търново.

 Преписи  от  заповедта  да  се  изпрати  по  електронен път на

- окръжните прокурори от апелативната зона за сведение и изпълнение в частта за изнесените приемни

- Отдел „Административен“ на Върховна касационна прокуратура София.

 

                                АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

     /Ог.Басарболиев/

Правила за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-29 от 31.10.2016г. на главния прокурор на РБ, изменени и допълнени със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г.

Консолидирана версия

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г.)

I.   Общи положения

Чл. 1. (1) Правилата уреждат организацията на работа в Прокуратурата на Република България (ПРБ) по прием на граждани, с цел осигуряване на непосредствен достъп до административните ръководители на прокуратурите и регистриране на постъпили по този начин писмени и устни съобщения, заявления, искания, запитвания, жалби и други.

(2) Правилата се прилагат независимо от действащата организация в първоинстанционните прокуратури за прием на граждани от дежурен прокурор,

Чл. 2. (1) Приемът по тези Правила гарантира:

а)   спазване на основните права на гражданите;

б)  равен достъп до информация за дейността на прокуратурата;

в)  непосредствена    възможност    за    отправяне    на    сигнали    за престъпления и други закононарушения, които са от компетентността на прокуратурата.

(2) Приемът на граждани се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, справедливост, вежливост, толерантност, компетентност и конфиденциалност.

Чл. 3. Правилата се прилагат при посещения на граждани в Приемната на главния прокурор и в Информационния център в Съдебната палата в гр. София, както и при прием от административните ръководители на прокуратурите.

 Чл. 4. Служебните помещения, обособени за прием на граждани и Информационният център следва да са лесно достъпни за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания, като в тях се осигуряват:

    1. информационни табла (монитори)  с  актуална  информация  на разбираем и достъпен език;

    2. места  за попълване  на  заявления,  извършване  на запитвания, подаване на сигнали, жалби, предложения, молби и други;

    3. информационни и други материали, в т.ч. бланки за попълване на
документите по т. 2;

    4. подходяща обстановка и оборудване, добро осветление, отопление и вентилация.

Чл. 5. Прокурорите, прокурорските помощници и служителите в приемните и Информационния център:

    а)  изпълняват  безпристрастно   задълженията  си  при приемане,  и регистриране на молби, жалби, сигнали, съобщения, сигнали, предложения, запитвания;

    б)  не дават правни консултации;

    в)  предоставят на гражданите на хартиен носител регистрационния номер и дата на подадените от тях документи, както и друга необходима информация;

  г)  осъществяват деловодната дейност в съответствие с Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

II. Приемна на главния прокурор

Чл. 6. (1) Приемната на главния прокурор се намира в гр. София, в сградата на Администрацията на главния прокурор, с адрес площад „Св. Неделя" № 1.

(2)        На видно място в Приемната и в помещението за чакащи граждани се оповестява, че прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт,

(3)        В Приемната се осъществяват следните дейности:

 

    1. прием на граждани;

    2. изслушване на поставените въпроси и искания и насочването им по компетентност;

    3. приемане    и    регистриране    на    подадени    молби,    жалби, сигнали,съобщения, предложения, запитвания и други;

     4. съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

 

Чл. 7. (1) Приемът на граждани се осъществява в работни дни, както следва:

-   понеделник,сряда и петък: от 9.00 ч. до 12.00 ч,

-   вторник и четвъртък: от 13.00 ч, до 16.00ч.

 

(2)  Времето за прием се обявява на видно място на входа на Приемната и се публикува на официалния интернет сайт на ПРБ. Предварителна заявка за прием може да се прави на посочените телефонен номер и електронен
адрес (поща).

(3)  Приемът на граждани по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.

(4)  Графикът за прием по предварително постъпили заявки се изготвя по реда на завеждането им ежеседмично от служител в Приемната. Приемното време, заето по предварителни заявки, се обявява след изготвяне на графика, в Приемната и на официалния сайт на ПРБ. Заявителите се уведомяват по телефон или на електронна поща за датата и часа на приема им.

(5)  Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.

Чл. 8. (1) Работата на Приемната се организира и контролира от завеждащия отдел 06 „Административен" във Върховна касационна прокуратура.

(2) Непосредственият прием се извършва от прокурори от отдел „Административен" във Върховна касационна прокуратура. Дейността им се подпомага от прокурорски помощници във ВКП и служители от служба „Регистратура и деловодство" при АГП, определени със заповед на главния прокурор.

Чл. 9. (1) Прокурорът по чл. 8 ал. 2 приема и изслушва гражданите като в зависимост от поставените въпроси :

    1.   насочва към компетентната прокуратура;

    2. насочва към компетентната институция, когато въпросите не са от компетентността на прокуратурата;

    3.  осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат;

    4.  разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

  5. разяснява, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура, която ще уведоми за резултата, включително и чрез изпращане на препис от прокурорския акт;

 

    6.  при   устно   съобщение   за   извършено   престъпление,   съставя протокол, за чието изготвяне може да ангажира техническа помощ от прокурорския помощник или служителя;

    7. насочва подадените жалби или сигнали към началника на кабинета на главния прокурор, с оглед преценка на завеждането им по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за реда за деловодна обработка и доклад на адресирани до главния прокурор материали, постъпили в служба „Регистратурата и деловодство" при АГП или за деловодна обработка и доклад на постъпили материали в служба „Регистратура" на ВКП.

(2) Прокурорът не изразява становище по съществото на жалбата или сигнала и не дава правни консултации.

Чл. 10. Прокурорският помощник по чл. 8, ал. 2 подпомага работата на прокурора като:

     1. проверява в  УИС движението  на преписката или досъдебното производство, образувани по подадени жалба или сигнал;

     2. съобщава устно на посетителя наличната в УИС информация,без да предоставя разпечатка на прикачените файлове по преписката;

     3.  изпълнява и други разпореждания на прокурора по чл. 8, ал. 2.

Чл. 11. Служителят по чл. 8, ал. 2:

    1. установява самоличността на посетителите и води регистър на приетите от прокурора по чл. 8, ал. 2 граждани;

    2. регистрира приетите  жалби,  сигнали,  съобщения,  предложения, запитвания и други и ги вписва във входящ регистър;

    3. предоставя на приетите граждани входящ регистрационен номер и дата на завеждане на подадените от тях материали на хартиен носител;

    4. след края на приемното време представя получените за деня молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения, запитвания и други в съответните регистратури  (кабинет  на  главния  прокурор,  ВКП,  ВАП  и  АГП),  за включване в общия доклад за разпределяне;

   5. не препраща посетители от Приемната на главния прокурор към Информационния   център   в   Съдебната   палата   или   към   приемни   на административни ръководители;

   6.    приема предварителни заявки за прием, съставя графика по чл. 7, ал. 4 и уведомява заявителите за датата и часа на приема им;

    7.    изпълнява разпорежданията на прокурора по чл. 8, ал. 2.

Чл. 12. (1) По изрично разпореждане на главния прокурор може да бъде организирана изнесена негова приемна по седалището на апелативна, окръжна или районна прокуратура или в друго населено място.

(2)  В разпореждането се определят датите и часовете на приема, които се оповестяват предварително на интернет сайта на ПРБ и на интернет сайта на   прокуратурата,   в   която   ще   се   организира   изнесената   приемна. Оповестяване може да се извърши и по друг подходящ начин.

(3)      Приемът на граждани в изнесената приемна на главния прокурор се осъществява   от   прокурори   от   отдел   „Административен"   във   ВКП, командировани с тази цел, при спазване на настоящите правила.

 (4) Административният ръководител на прокуратурата, в която ще се организира изнесената приемна на главния прокурор създава необходимите условия и определя служители, които да подпомагат дейността на прокурорите по чл. 12, ал. 3.

III.   Информационен център

Чл. 13. Информационният център се намира в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша" № 2, партер, стая № 79.

Чл. 14. Информационният център има работно време с граждани -всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Работното време се оповестява на видно място на входа на Информационния център и на официалния интернет сайт на ПРБ, с посочване на телефонен номер й електронна поща за контакт.

Чл. 15. (1) Работата на служителите в Информационния център се организира и контролира от главния секретар на АГП Съдебният администратор на ВКП и ВАП отговаря за спазване на правилата за деловодна дейност, регламентирани с:

     1.  Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ;

    2. Вътрешните   правила   за   работа   на   прокурорите   от   отдел „Административен" във ВКП по направление „Жалби, сигнали и прием на граждани" и реда за деловодна обработка и доклад на материали, постъпили в служба „Регистратура" на ВКП;

    3.  Вътрешните   правила   за   деловодна   обработка   и   доклад   на адресирани   до   главния   прокурор   материали,   постъпили   в   служба „Регистратура и деловодство" при АГП.

(2) В Информационния център са обособени изнесени работни места, както следва:

    1. на служба „Регистратура и деловодство" към специализираната администрация на АГП;

    2. на общата администрация на АГП;

    3. на служба „Регистратура" към специализираната администрация на ВКП;

   4. на служба „Регистратура и деловодство" към специализираната администрация на Софийската градска прокуратура (СГП),

(3) Служителите на изнесените работни места по ал. 2, т.  1-3  се определят със заповед на главния прокурор, а по ал. 2, т. 4 - със заповед на административния ръководител на СГП.

Чл. 16. (1) Служителите в Информационния център по чл. 15 ал. 2, т. 1, Зи4:

    1. приемат и деловодно завеждат подадени от граждани и организации молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения и други документи;

     2.  предоставят    на    подалите    документите по т. 1 входящ регистрационен номер с дата на завеждането им на хартиен носител;

     3. представят получените  за деня  жалби  и  други  документи  на началника на кабинета на главния прокурор до края на работния ден, за преценка на завеждането им по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за реда за деловодна обработка и доклад на адресирани до главния прокурор материали, постъпили в служба „Регистратурата и деловодство" при АГП или за  деловодна  обработка  и  доклад  на  постъпили  материали  в  служба „Регистратура" на ВКП.

(2) Служителите по чл. 15, ал. 2, т. 2:

    1. извършват справки в УИС по молба на граждани, адвокати и представители   на  организации   при  посещението   им  в   центъра  и   ги уведомяват устно за движението и резултатите по подадени от тях молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения и други;

    2. при заявен интерес на посетител го уведомяват за реда за прием на граждани  в  Приемната на главния  прокурор  и  от административните ръководители на прокуратурите с обща и специална компетентност.

Чл. 17. Служителите в Информационния център:

    1.  не предоставят копия от прокурорски актове и насочват желаещите
да получат такива към съответната компетентна прокуратура, издала акта;

    2.  не изразяват становище по съществото на фактите по образувана прокурорска преписка или досъдебно производство, нито мнение, свързано с правната квалификация по поставени от гражданите казуси.

IV. Прием от административните ръководители на прокуратури

Чл. 18. (1) Административните ръководители на прокуратурите или определени от тях заместници приемат граждани при спазване на настоящите правила и създадената от тях организация.

(2)  Дейността по прием се подпомага от служител, а при необходимост и от прокурорски помощник, определени със заповед на административния ръководител,

(3)      Работата по прием на граждани се контролира от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура.

Чл. 19. (1) Приемът се осъществява от административните ръководители на районните прокуратури поне два пъти месечно, а от административните ръководители на останалите прокуратури поне веднъж месечно, в подходящо помещение в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове, определени със заповед на съответния административен ръководител.

(2)   Графикът с приемните дни и часове се оповестява на видно място в съответната прокуратура и приемното помещение, публикува се на интернет сайта и по възможност в местни медии, като се посочват телефонен номер и електронна   поща   за   контакт.   Приемните   дни   на   административните ръководители на прокуратурите се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ.

(3)        Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат от служителя по чл. 18 ал. 2 и се регистрират от деловодител от съответната прокуратура. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен носител.

(4)   На видно място в помещението за прием и пред него се оповестява, че прокурорът не дава правни консултации, съгласно чл. 213 ЗСВ.

Чл. 20. (1) Административните ръководители на прокуратурите приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

    1.  насочват по компетентност;

    2. приемат  и  предоставят  за  регистриране  подадени  съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

    3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

    4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

   5. при   устно   съобщение   за   извършено   престъпление   съставят протокол, за чието изготвяне могат да ползват техническата помощ от прокурорския помощник или служителя по чл. 18, ал. 2;

  6. разясняват, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура.

(2) Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.

Чл. 21. Служителят, респ, прокурорският помощник по чл. 18, ал. 2:

    1. проверява в УИС движението на преписката или досъдебното производство, образувани по жалба или сигнал, подадени от посетителя или от негов представител или пълномощник;

     2.  съобщава устно на посетителя наличната в УИС информация, без да предоставя разпечатка на прикачените файлове по преписката;

     3. насочва посетителя към съответната прокуратура, от която може да получи постановения прокурорски акт;

     4. приема  подадените молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други и ги вписва във входящ регистър;

     5. предоставя на посетителя входящ регистрационен номер и дата на завеждане в регистратурата на приетите материали на хартиен носител;

     6. предава получените при приема молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения и други в регистратурата на съответната прокуратура, за включването им в общия доклад;

     7. не препраща посетители към други приемни;

     8. изпълнява и други разпореждания на прокурора по чл. 18, ал. 1.

Чл. 22. (изм. и доп., съгласно Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г.) Административните ръководители на апелативните прокуратури (с изключение на Апелативната специализирана прокуратура) или техни заместници, по преценка и при необходимост организират и провеждат прием на граждани в изнесени приемни по седалището на всяка от окръжните прокуратури от района им.

(2) (изм. и доп., съгласно Заповед М РД-02-05 от 01,02.2019 г.) Административните ръководители на окръжните прокуратури, по преценка и при необходимост организират и  провеждат  прием  на граждани в изнесени  приемни по седалището на всяка от районните прокуратури от района им.

(3)  Административните ръководители на прокуратурите по ал. 1 и ал. 2 могат да организират при необходимост приемни и в други населени места в съответните   райони.    Административните   ръководители   на   районните прокуратури могат да организират при необходимост приемни в населени места в района им, извън седалището на районната прокуратура.

(4)  (изм., съгласно Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г.) График на изнесения прием по ал. 1, ал, 2 и ал. 3, с приемните дни по дати и приемно време, определен от съответния административен ръководител се оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на съответната прокуратура, както и пред помещението на изнесената приемна, а по възможност и в местни медии.

(5) Административният ръководител на прокуратурата,  в  която се организира изнесеният прием създава необходимите условия и определя служители, които подпомагат административните ръководители по чл. 22 ал, 1 и ал, 2.

V. Информация за приема

Чл. 23. Интернет сайтът на ПРБ www.prb.bg поддържа раздел „Прием на граждани", в който се публикуват настоящите правила, графиците по тях, както и телефони и електронни адреси на съответните приемни и на Информационния център.

Чл. 24. На всеки гражданин, подал жалба, сигнал, молба и др. в приемните по тези правила, се изпраща писмено съобщение или съобщение по електронна поща за предприетите от прокуратурата действия.