Заповед за определяне на график за прием на граждани от административния ръководител и апелативен прокурор на АП - Велико Търново

З А П О В Е Д

№9

град Велико Търново, 03.01.2024г.

 

           Таня Недкова – административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор,  и моя заповед № 585 от 27.10.2022г., на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

       1. ОПРЕДЕЛЯМ график за прием на граждани от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода м.януари – м.юни 2024г., както следва:

 

дата

 час

18.01.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

08.02.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

20.03.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

10.04.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

15.05.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

18.06.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

       2. Приемът на граждани се осъществява в град Велико Търново, ул.Васил Левски №16, Съдебна палата, етаж 4, съвещателна зала №86.

         Гражданите могат да заявят предварително включване в графика за определения приемен ден на телефон - 062 – 601 – 402 или на ел.пощенска кутия: [email protected];

         По време на приема не се дават правни консултации, съгласно чл.213 от Закона за съдебната власт.

                                            

                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                                      АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                                                   /Т.НЕДКОВА/

 

 

Заповед за определяне на график за прием на граждани от и.ф. административен ръководител и апелативен прокурор на АП - Велико Търново

З А П О В Е Д

№296

град Велико Търново, 13.06.2024г.

 

           Светослав Калчев – и.ф. административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В.Търново, в изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед  № РД-02-29 от 31.10.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. на главния прокурор,  и моя заповед № 585 от 27.10.2022г. на адм. ръководител - апелативен прокурор, на основание чл.140, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

       1. ОПРЕДЕЛЯМ график за прием на граждани от и.ф. административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново за периода м.юли – м.декември 2024г., както следва:

 

дата

 час

16.07.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

13.08.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

17.09.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

22.10.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

19.11.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

17.12.2024г.

от 13.30 ч. до 15.00ч.

       2. Приемът на граждани се осъществява в град Велико Търново, ул.Васил Левски №16, Съдебна палата, етаж 4, съвещателна зала №86.

         Гражданите могат да заявят предварително включване в графика за определения приемен ден на телефон - 062 – 601 – 402 или на ел. пощенска кутия: [email protected];

         По време на приема не се дават правни консултации, съгласно чл.213 от Закона за съдебната власт.

                                            

                              И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

                                                             АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:

                                                                                                          /С.КАЛЧЕВ/