Декларации на служителите в прокуратурата

Регистри на декларации, подадени от служителите в прокуратурата

I. Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Декларации по чл.12 от ЗПРКИ / 161.0 KB

№ по ред Име (две имена) Длъжност
1. Соня Стойнова Началник административна служба
2. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
3. Йовка Карцъкова Съдебен деловодител
4. Галя Панчева Съдебен секретар
5. Веска Янкова Съдебен секретар
6. Веселка Йорданова Съдебен секретар
7. Христо Христов Системен администратор
8. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Пенка Николова Младши специалист –
Завеждащ административно-техническа служба
11. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
12. Пламен Павлов Главен специалист -
Служител по сигурността на информацията
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител
14. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
15. Мария Николова Прокурорски помощник
16. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (три имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност

 

II. Декларации по ЗКОНПИ

1. Декларации за несъвместимост

№ по ред Име (две имена) Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител
14. Стефан Бурнев шофьор-призовкар

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

 

2. Декларации за имущество и интереси - встъпителни

№ по ред Име (две имена) Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

 

3. Декларации за имущество и интереси - 2018 г.

№ по ред Декларация - част 1 Декларация - част 2 Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

 

4. Декларации за имущество и интереси - 2019 г.

№ по ред Декларация Длъжност
1. Цанка Тодорова-Кишева Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Експерт "Връзки с обществеността"
4. Соня Стойнова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Съдебен деловодител
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Веселка Йорданова Съдебен секретар
9. Татяна Ямакова Призовкар
10. Тинка Спасова Главен специалист - сигурността на информацията
11. Мария Николова Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - Счетоводител

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Траяна Чобанова-Стоенчева В отпуск по майчинство

 

5. Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители - 2020 г.

№ по ред Служител Декларация Длъжност
1. Соня Стойнова Декларация 1 Главен специалист - административна дейност - освобождаване от длъжност
2. Соня Стойнова Декларация 1 Съдебен администратор - встъпване в длъжност
Декларация 2
Декларация 3
3. Стела Кирякова Декларация 1 Главен специалист - административна дейност - встъпване в длъжност
Декларация 2
Декларация 3
4. Татяна Ямакова Декларация Призовкар - освобождаване от длъжност
5. Иваничка Русева Декларация Призовкар - встъпване в длъжност

 

6. Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители - 2021 г.

№ по ред Служител Декларация Длъжност
1. Спас Спасов Декларация Съдебен деловодител - встъпване в длъжност
2. Соня Стойнова Декларация Съдебен администратор - освобождаване от длъжност

 

7. Декларации за имущество и интереси - 2020 г.

№ по ред Декларация Длъжност
1. Соня Стойнова Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Служител връзки с обществеността
4. Стела Кирякова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Старши специалист класифицирана информация
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Тинка Спасова Главен специалист служител по сигурността на информацията
9. Мария Николова Прокурорски помощник
10. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
11. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
12. Красимира Хаджииванова Старши специалист - счетоводител

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Веселка Йорданова В отпуск по болест
3. Иваничка Русева Подадена встъпителна декларация на дата 15.01.2021г.
4. Спас Спасов Подадена встъпителна декларация на дата 11.03.2021г.

 

 

8. Декларации за имущество и интереси - 2021 г.

№ по ред Декларация Длъжност
1. Христо Христов Системен администратор
2. Цветана Боева-Димова Служител връзки с обществеността
3. Стела Кирякова Главен специалист - административна дейност
4. Пенка Николова Завеждащ служба
5. Спас Спасов Съдебен деловодител
6. Галя Панчева Съдебен секретар
7. Иваничка Русева Призовкар
8. Тинка Спасова Главен специалист служител по сигурността на информацията
9. Корнелия Симеонова Старши специалист класифицирана информация
10. Мария Николова Прокурорски помощник
11. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - счетоводител

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Веселка Йорданова В отпуск по болест

 

 

9. Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители - 2022 г.

№ по ред Служител Декларация Длъжност
1. Йорданка Пеева Декларация Съдебен деловодител - встъпване в длъжност
2. Силвия Зарзаланова Декларация Съдебен администратор - встъпване в длъжност
3. Мария Арсова Декларация Главен счетоводител - встъпване в длъжност

 

 

 

10. Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители - 2023 г.

№ по ред Служител Декларация Длъжност
1. Гинка Димитрова Декларация Съдебен секретар
2. Самуил Михайлов Декларация Съдебен статистик

 

 

11. Декларации за имущество и интереси - 2022 г.

№ по ред Служител Декларация Длъжност
1. Силвия Зарзаланова Декларация Съдебен администратор
2. Галя Панчева Декларация Съдебен секретар
3. Стела Кирякова Декларация Главен специалист АД
4. Пенка Николова Декларация Завеждащ служба
5. Тинка Спасова Декларация Гл.специалист-служител по сигурността на информацията
6. Спас Спасов Декларация Съдебен деловодител
7. Корнелия Симеонова Декларация Старши специалист-КИ
8. Христо Христов Декларация Системен администратор
9. Красимира Хаджииванова Декларация Старши специалист - счетоводител
10. Йорданка Пеева Декларация Съдебен деловодител
11. Цветана Боева-Димова Декларация Експерт "Връзки с обществеността"
12. Мария Арсова Декларация Главен счетоводител
13. Мария Николова Декларация Прокурорски помощник
14. Траяна Стоенчева Декларация Прокурорски помощник

 

Регистър на неподалите декларации служители

№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Георги Атанасов На техническа длъжност
3. Иваничка Русева На техническа длъжност