Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители
 
Служител Декларация Длъжност
1. Йорданка Пеева Декларация Съдебен деловодител - встъпване в длъжност
2. Силвия Зарзаланова Декларация Съдебен администратор - встъпване в длъжност
3. Мария Арсова Декларация Главен счетоводител - встъпване в длъжност

 

   Декларации за имущество и интереси
 
Служител Декларация Длъжност
1. Силвия Зарзаланова Декларация Съдебен администратор
2. Галя Панчева Декларация Съдебен секретар
3. Стела Кирякова Декларация Главен специалист АД
4. Пенка Николова Декларация Завеждащ служба
5. Тинка Спасова Декларация Гл.спец.служител по сигурността на информ.
6. Спас Спасов Декларация Съдебен деловодител
7. Корнелия Симеонова Декларация Старши специалист-КИ
8. Христо Христов Декларация Системен администратор
9. Красимира Хаджииванова Декларация Старши специалист - счетоводител
10. Йорданка Пеева Декларация Съдебен деловодител
11. Цветана Боева-Димова Декларация Експерт "Връзки с обществеността"
12. Мария Арсова Декларация Главен счетоводител
13. Мария Николова Декларация Прокурорски помощник
14. Траяна Стоенчева Декларация Прокурорски помощник

 

   Регистър на неподалите декларации служители
     
Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Георги Атанасов На техническа длъжност
3. Иваничка Русева На техническа длъжност