Декларации за имущество и интереси - 2020
 
Декларация Длъжност
1. Соня Стойнова Съдебен администратор
2. Христо Христов Системен администратор
3. Цветана Боева-Димова Служител връзки с обществеността
4. Стела Кирякова Главен специалист - административна дейност
5. Пенка Николова Завеждащ служба
6. Корнелия Симеонова Старши специалист класифицирана информация
7. Галя Панчева Съдебен секретар
8. Тинка Спасова Главен специалист служител по сигурността на информацията
9. Мария Николова Прокурорски помощник
10. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
11. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
12. Красимира Хаджииванова Старши специалист - счетоводител

 

   Регистър на неподалите декларации служители
 
№ по ред Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Веселка Йорданова В отпуск по болест
3. Иваничка Русева Подадена встъпителна декларация на дата 15.01.2021г.
4. Спас Спасов Подадена встъпителна декларация на дата 11.03.2021г.

 

   Декларации при встъпване и освобождаване от длъжност на служители - 2020

       
Служител Декларация Длъжност
1. Соня Стойнова Декларация 1 Главен специалист - административна дейност - освобождаване от длъжност
2. Соня Стойнова Декларация 1 Съдебен администратор - встъпване в длъжност
Декларация 2
Декларация 3
3. Стела Кирякова Декларация 1 Главен специалист - административна дейност - встъпване в длъжност
Декларация 2
Декларация 3
4. Татяна Ямакова Декларация Призовкар - освобождаване от длъжност
5. Иваничка Русева Декларация Призовкар - встъпване в длъжност