Декларации за имущество и интереси
 
Декларация Длъжност
1. Христо Христов Системен администратор
2. Цветана Боева-Димова Служител връзки с обществеността
3. Стела Кирякова Главен специалист - административна дейност
4. Пенка Николова Завеждащ служба
5. Спас Спасов Съдебен деловодител
6. Галя Панчева Съдебен секретар
7. Иваничка Русева Призовкар
8. Тинка Спасова Главен спец. служител по сигурността на информацията
9. Корнелия Симеонова Старши специалист класифицирана информация
10. Мария Николова Прокурорски помощник
11. Траяна Чобанова-Стоенчева Прокурорски помощник
12. Силвия Зарзаланова Главен счетоводител
13. Красимира Хаджииванова Старши специалист - счетоводител

 

   Регистър на неподалите декларации служители
 
Име (две имена) Причина
1. Стефан Бурнев На техническа длъжност
2. Веселка Йорданова В отпуск по болест