Становище от прокурори и служители при СРП в подкрепа за кандидатурата на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България

25 Юли 2019 г.

СТАНОВИЩЕ

На основание чл.194а ал.7 от ЗСВ

Във връзка с кандидатурата на заместник на главния прокурор Иван Гешев за главен прокурор на Република България

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВСС,

         С настоящото становище изразяваме подкрепа за кандидатурата на   г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България.Считаме, че същият притежава необходимите професионални и нравствени качества, изискващи се за заемане на длъжността.

         Г-н Гешев е доказал професионалните си качества като магистрат в дългогодишния си опит в Прокуратурата на Република България – преминал е през почти всички нива,  бил е наблюдаващ прокурор по множество дела с фактическа и правна сложност, приключили с осъдителни присъди.

         В качеството си на административен ръководител с действията си способства за утвърждаване ролята на съдебната власт като гарант за правовия ред и за защита на правата и законните интереси на гражданите. Същевременно г-н Гешев не стои изолиран, а е в постоянен контакт с колегите и съдейства за преодоляването на възникнали в процеса на работата проблеми.

         За нас, прокурорите от Софийска районна прокуратура, е от особено значение фактът, че г-н Гешев е бил прокурор при СРП – най-голямата и една от най-натоварените структури в съдебната власт на страната, което обуславя обстоятелството, че същият се ползва с нашето доверие.

         С оглед изложеното, считаме че кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор на Република България е най-подходяща и в пълна степен отговаря на законовите, професионалните и нравствените изисквания за ръководител на държавното обвинение.

25.07.2019 г.       С уважение, прокурори и служители при СРП

news.files