Софийска районна прокуратура върна молбата на Басейнова дирекция...

3 Февруари 2011 г.

Днес 03.02.2011г. Софийска районна прокуратура върна молбата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район – Благоевград” с искане да бъдат връчени на нарушителя акт за установяване на административно нарушение № 1-11/02.07.2010 г. и резолюция за спиране на административнонаказателното производство ...

Днес 03.02.2011г. Софийска районна прокуратура върна молбата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район – Благоевград” с искане да бъдат връчени на нарушителя акт за установяване на административно нарушение № 1-11/02.07.2010 г. и резолюция за спиране на административнонаказателното производство.

Съгласно наказателното законодателство на страната, прокуратурата не изпълнява функции по връчване на актове за установяване на административни нарушения, изготвени от административните органи.

Съобразно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ правомощие /право и задължение/ на административния орган е при установяване на административно нарушение да приключи административнонаказателното производство, в т.ч. и да връчи акта за установяване на административно нарушение.

Съгласно чл.43, ал.4 ЗАНН Басейнова дирекция „Западнобеломорски Район – Благоевград” може да ползва единствено съдействието на общинската администрация по местоживеене на нарушителя.