Прокурори от гр. Мездра са с редица инициативи в рамките на образователната програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

20 Май 2022 г.

Серия инициативи проведе Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Мездра, в рамките на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет.

В Деня на отворените врати прокурорите, съвместно с колегите си от Районен съд –Мездра посрещнаха десетокласници от СУ „Иван Вазов“, които се обучават в специална паралелка по специалност „Съдебна администрация“.

Председателят на Районния съд Иванка Кожухарова разказа на младежите за историята на представлявания от нея правораздавателен орган. Емилиян Костов, заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, запозна учениците с ролята, функциите и правомощията на държавното обвинение в наказателния процес, обясни им дейността на прокурорите във фазите на досъдебното и съдебното производство.

Специално за децата магистратите предварително организираха симулативен наказателен процес, който се проведе в една от залите на Районен съд – Мездра. Техните наставници - съдия Евгени Божидаров и прокурор Емилиян Костов, ги напътстваха по време на разглеждане на казуса за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. Фактическата обстановка и детайлите по него бяха взети от реална съдебна практика.

Учениците влязоха в ролята на прокурор, съдия, обвиняем и съдебен секретар. На всеки от участниците бяха разяснени правата и функциите му в съдебния процес. Както в истински съдебен процес всеки от тях действаше в рамките на своите правомощия. „Прокурорът“ изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, след което изнесе пледоария. „Обвиняемият“ представи защитната си теза, а „съдията“ се произнесе с решение. „Съдебният състав“ от ученици определи наказание „глоба“ в размер 1000 лева за извършеното от виновното лице деяние. За проведеното съдебно заседания беше изготвен протокол.

След приключване на делото участниците в Деня на отворените врати споделиха своите впечатления от инициативата. Тя не само предизвика интерес от страна на учениците, но имаше и образователен ефект. От значение е, че чрез такива прояви у тях се възпитава уважение към институциите, в частност към съда и прокуратурата, постига се осъзнаването на ценността на върховенството на закона и чувството за справедливост от неговото прилагане.

         В продължение на програмата за правно образование на подрастващите прокурори от Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Мездра, гостуваха на ученици от СУ „Иван Вазов“ в Мездра.

            На десетокласниците бяха изнесени няколко лекции, касаещи различни видове престъпления и предвидените от закона наказания за тях.

Заместник-районен прокурор Емилиян Костов засегна много важна и актуална за децата тема за наказателната отговорност на непълнолетните.

На учениците беше разяснена отговорността на ненавършилите 18-годишна възраст лица при извършване на престъпления от общ характер, редуцирането на наказанията за обвиняеми от тази категория, ангажираността на други институции - Детска педагогическа стая при РУ и Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните. Децата научиха за особените правила за разглеждане на съдебни дела за престъпления, извършени от непълнолетни.

Децата бяха информирани за разпоредбите на закона относно престъпленията, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, за спецификата на делата, водени за тези престъпления. С цел превенция бяха съобщени наркотичните вещества, попадащи в Списък за забранени за съхранение вещества. Прокурор Костов сподели на децата реални примери от практиката при разследване на престъпни деяния, извършени от непълнолетни.

Особено внимание на десетокласниците беше обърнато към темата „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация“. Освен разясняване на разпоредбите на Наказателния кодекс за тези деяния, учениците бяха запознати с начини за набиране на жертви на трафик на хора посредством комуникация през социални мрежи и телефон, както и т.нар lover boy - набиране на жертвата чрез влюбването й в извършителя на престъплението. Акцентирано беше върху реалната опасност, която съществува при комуникация с непознати лица в интернет. Обсъдени бяха често срещаните случаи за набиране на жертви чрез измамни действия и обещания за осигуряване на висок стандарт на живот.

По време на лекцията беше изнесена презентация, съдържаща видеоматериал за трафик на хора по действителен случай, касаещ отвлечено момиче с цел сексуална експлоатация.

Прокурор Георги Палански беше лектор по тема „Транспортни престъпления, свързани с управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества“. Той запозна младежите с казуси от съдебната практика в Районна прокуратура - Враца и Районен съд - Мездра през последната година. Информира ги за няколко дела, при които шофирането в пияно състояние или под влияние на наркотици довело до наказания „пробация“, „лишаване от свобода“ и отнемане на свидетелство за правоуправление на МПС.

Двама доброволци от присъстващите ученици участваха в демонстрация на вземане на проба за алкохол с техническо средство, извършено съвместно със служител от РУ МВР- Мездра.

Срещата в СУ „Иван Вазов“ завърши с обръщение на прокурорите към младите хора да бъдат отговорни за своите действия. Въпреки характерната за младата им възраст импулсивност, да оценяват последиците от нарушаването на закона, повече да мислят преди да действат и преди всичко да пазят своя живот и този на околните.