ОСНОВНИ КОНСТИТУЦИОННИ НАЧАЛА

“Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната”. (чл. 4, ал. 1 от Конституцията);
“Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество”. (чл. 4, ал. 2 от Конституцията );
“Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му”. (чл. 5, ал. 3 от  Конституцията).
“Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние”. (чл. 6, ал. 2 от Конституцията).
“Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна”. (чл. 8 от Конституцията). Прокуратурата е част от съдебната власт.
„Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона”.(чл.117 от Конституцията)
 „Прокуратурата следи за спазване на законността, като:
- ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
- може да извършва разследване;
- привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
- упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
- предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
- в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела”. (чл. 127 от Конституцията)
 “Прокурорите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет” (чл. 129, ал. 1 от Конституцията).
„Следствените органи са в системата на съдебната власт. Те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон”. (чл. 128 от Конституцията)
 

Конституция на Република България/ Глава шеста "Съдебна власт" / 45.0 KB