ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ…

Когато имате нужда от удостоверение, че срещу Вас не се водят досъдебни производства /наказателни дела/ при кандидатстване за определена работа, от съответната районна прокуратура трябва да поискате и да получите формуляр, че не сте под съд и следствие.

Такси

При подаване на молба за удостоверение гражданите заплащат срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева. При издаване на заверен препис от прокурорски акт се заплаща срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща страница

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА/СИГНАЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Ако сте пострадали от престъпление или до Вас достигне информация за извършено престъпно деяние, независимо дали разполагате с данни за неговия автор, следва да уведомите за това органите на прокуратурата. Уведомяването става основно чрез изготвяне на писмен сигнал (жалба, молба, съобщение и пр.), който задължително следва да бъде подписан от неговия автор (анонимните сигнали не се приемат за разглеждане).

Изготвения от Вас документ може да депозирате лично в регистратурата на най-близката прокуратура или да го изпратите по пощата. Удобството на първия вариант е, че веднага след приемането на сигнала съответният служител ще Ви уведоми за деловодния номер, под който той е бил регистриран, така че да бъдете улеснени при извършване на последващи справки за движението на преписката. Подаденото и подписано от Вас съобщение трябва да съдържа данни за актуален адрес, на който впоследствие да бъдете уведомени за резултатите от преписката. Желателно е в сигнала си да изложите максимално подробно известните Ви факти, а не да използвате абстрактни и принципни изявления. Това ще улесни прокурора, който разглежда преписката, в преценката му дали да препрати съобщението Ви в друга прокуратура по компетентност или сам да възложи съответната проверка. В случай че жалбата Ви бъде препратена в друга прокуратура (напр. прокуратура в друг съдебен район), на посочения от Вас адрес ще получите копие от писмото за препращане, така че да сте уведомени за движението на преписката.

ОБРАЗЕЦ ЖАЛБА

МОЛБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление за копиране на документи

Заявление за реабилитация