Пострадал, според Наказателно процесуалния кодекс на РБ, е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.
При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.
 
В досъдебното производство пострадалият има следните права:
     - 
да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;
     - да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
     - 
да бъде информиран за хода на наказателното производство;
     - 
да участва в производството съгласно установеното в този кодекс;
     - 
да прави искания, бележки и възражения;
     - 
да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;
     - 
да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.
Прокуратурата ръководи наказателните производства в тяхната досъдебна фаза, като компетентността й е съответна на компетентността на съда, който би разгледал делото в съдебна фаза.

Сигнали за противообществени прояви следва да бъдат отправяни или към Районна прокуратура Смолян или към съответните Районни управления на полицията или Полицейските участъци към нея, особено ако пострадалият счита, че е необходима незабавна намеса. Сезирането на висшестоящи инстанции, едновременно както в прокуратурата, така и в полицията, води на практика единствено до забавяне разглеждането на сигнала, защото те не се ангажират с решаването му, а го препращат на компетентния местен орган.