Информация за граждани

Деловодството на Районна прокуратура – Смолян

Функции

В рамките на работно време деловодството осъществява контакти с гражданите, като предоставя на страните по преписки/дела срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица следната информация:

     - Входящ №, под който е заведена тяхната жалба;
     - Информация за движението на преписката/делото;
     - 
Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.;
     - 
Издаване на преписи от постановления на РП Смолян;
     - 
Издаване на удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган;
     -
 Издаване на удостоверения, че срещу лицето няма образувани досъдебни производство в РП Смолян;
     - 
Чрез деловодството на РП Смолян се подават жалби до Окръжна прокуратура Смолян по преписки и дела, както и до Районен съд Смолян по досъдебни производства.

Банкова сметка на Районна прокуратура Смолян:
Внасянето на държавна такса се извършва по сметка в Банка ДСК

IBAN: BG16STSA93003180025201
BIC: STSABGSF