Защита на личните данни

Прокуратурата на Република България е администратор на лични данни с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 2. Със заповед на главния прокурор за длъжностно лице по защита на личните данни е определен г-н Петър Андреев – главен експерт-юрисконсулт в отдел „Правен“, дирекция „Административно правна“ в Администрацията на главния прокурор, тел. : 02/80 360 25, e-mail: [email protected] Като администратор на лични данни, ПРБ обработва лични данни при изпълнение на нормативно установените за прокуратурата функции и задължения, на дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване и изпълнението на наказанията, както и при осъществяването на функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно ЗЗЛЗВНП. Лични данни в ПРБ се обработват и при осъществяване на дейността на администрацията по направленията управление начовешки ресурси, финансово-стопански дейности, стопанисване на сградния фонд и при осъществяване на контрол на достъпа до сгради. Обработваните данни могатда бъдат предоставени на други органи и лица, съгласно нормативно установени задължения. Съхраняването на данните се извършва съобразно Номенклатурата на делата в ПРБ.Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, на коригиране или изтриване на лични данни, когато обработването не отговаря на изискванията на закона, както и да подава жалба до КЗЛД. Правата на физическите лице по отношение на администратора на лични данни се упражняват чрез подаване на заявление, съгласно разпоредбите на глава V на ЗЗЛД.

Заявление за достъп до лични данни