Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на Районна прокуратура гр.Смолян:

4700 Смолян, бул. "България" №16, Съдебна палата, Районна прокуратура-Смолян, деловодство, етаж 2, стая 220

тел.: 0301/67011, email: [email protected]

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Банкова сметка на Районна прокуратура Смолян:
Внасянето на държавна такса се извършва по сметка в Банка ДСК

IBAN: BG16STSA93003180025201
BIC: STSABGSF

Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Прокуратурата на Република България

Заявление за достъп до обществена информация - Образез 1

Заявление за достъп до обществена информация - Образез 2

Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на Достъп до обществена информация.