Жалба

Гражданите могат да подадат жалба винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство, както и в случаите, в които лица, страдащи от психични заболявания, не желаят да се лекуват доброволно и създават опасност за себе си или за околните. Те трябва да опишат подробно фактите, които са възприели, като посочат датата и мястото на извършване на деянието. В съобщението трябва да има пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и по възможност да са посочени адреси за установяването им.
Подаването на сигнал, жалба или молба може да осъществите по следните начини:
     - подадени на място в деловодството на Районна прокуратура - Смолян, саморъчно подписани;
     - изпратени по пощата или по факс, саморъчно подписани;
     - изпратени по електронна поща, подписани с универсален електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис.  
     - изпратени по електронна поща като електронно съобщение до прокуратурата, като трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане. 

 

Образец на жалба до Районна прокуратура за извършено престъпление

Жалба срещу актове на прокурор

Чрез деловодството на Районна прокуратура се подават жалби до Окръжна прокуратура по преписки и дела , както и до Районен съд по досъдебни производства.

 

Образец на жалба чрез Районна прокуратура до Окръжна прокуратура

Образец на жалба чрез Районна прокуратура до Районен съд

Заверени преписи от документи

Лице - страна по преписка/досъдебно производство може да получи заверени преписи от документи, удостоверения, служебни бележки и други. За целта се подава молба от лицето в деловодството на прокуратура, като се представят документ за самоличност.

При издаване на удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер, се събират такси, предвидени в т.63, Раздел „Д” на Тарифа №1 към Закона за държавните такси.

 

Образец на молба за издаване на на преписи от прокурорски актове

Удостоверение, че не сте под съд и следствие

Удостоверението се издава в прокуратурата по молба на лицето , което иска издаване на такова удостоверение, като се представят документ за самоличност и вносна бележка за платена държавна такса.

 

Образец на заявление

Удостоверение за изтърпяно наказание

Удостоверението се издава в прокуратурата по молба на лицето , в уверение на това, че наложеното му наказание е изтърпяно.

 

Образец на молба за издаване на удостоверение за изтърпяно наказание

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
     - за издаване на удостоверение и служебни бележки, несвързани с наказателното производство от общ характер - в размер на 2 лв.;
     - за издаване на заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер - в размер на 2 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща.

Банкова сметка на Районна прокуратура Смолян:
Внасянето на държавна такса се извършва по сметка в Банка ДСК

IBAN: BG16STSA93003180025201
BIC: STSABGSF