Протичащи конкурси и процедури

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР“

В изпълнение на Заповед № 215/16.03.2021 г. на Административния ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура  - Перник и на основание чл. 94, ал. 2 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България /ПАПРБ/,  Районна прокуратура – Перник.       

                         О  Б  Я  В  Я  В  А  :

           КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен секретар“ в служба „Регистратура, деловодство и архив“ в Районна прокуратура – Перник.

 1. 1. Изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността може да се заеме от лице, което:

1.1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

1.2. е навършило пълнолетие;

1.3. не е поставено под запрещение;

1.4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

1.5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

1.6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

1.7. има завършено средно образование;

1.8. не страда от психически заболявания;

1.9.  притежава компютърна грамотност за  работа със софтуерните продукти на MS Office (Word, Eхcel);

1.10. има практически умения за  работа с компютърна и офис техника;

1.11.  висока степен на грамотност, позволяваща спазване на всички основни правила за правопис.

 • познава нормативната уредба, регламентираща дейността на съдебните служители;
 1. 2. Описание на длъжността:

Съдебният секретар въвежда данни в Унифицираната информационна система на Прокуратура на Република България и изпълнява и други задължения, свързани с компютърната обработка на документите по преписки, образувани в Районна прокуратура – Перник, като:

 • подпомага дейността на прокурорите, като изготвя писма, протоколи и други документи;
 • изготвя удостоверения и служебни бележки;
 • прави архив на написаните документи и съхранява архивните файлове;
 • вписва в азбучниците и описните книги внесените в съда прокурорски актове;
 • съставя протоколи при провеждане на срещи и заседания;
 • изготвя заверени преписи и необходимите ксерокопия на документи;
 • въвежда данни в Унифицираната информационна система на ПРБ;
 • при изпълнение на възложените задачи, не допуска закъснения, забавяне или други отклонения;
 1. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаването им:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

          Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/, към което се прилагат:

 1. подробна автобиография;
 2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
 3. заверени от кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 4. заверени от кандидата копия от документи за компютърна грамотност;
 5. заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит /трудова, служебна, осигурителна книжка и др./;
 6. медицинско свидетелство за работа - оригинал;
 7. медицинско свидетелство /удостоверение, че лицето не се води на учет и е психично здраво – оригинал;
 8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.
 9. декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите: Съдебна палата, гр.  Перник, ул. „Търговска“ № 37, в деловодството на Районна прокуратура – Перник, всеки работен ден от 9.00 часа  до 12.00 часа и от 14.00 часа да 16.30 часа.

         На разположение на кандидатите да бъде типовата длъжностна  характеристика.

Срок за подаване на документите: до 19.04.2021 г., включително. Срокът е 30-дневен, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата във вестник „Съперник“ /Обявата е публикувана в бр. 33, на 19.03.2021 г. във вестник „Съперник“/.

 1. Общодостъпно място, на което се оповестяват обявлението за конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

4.1. Обявлението за конкурса е оповестено в местен ежедневник – вестник „Съперник“ /Обявата е публикувана в бр. 33, на 19.03.2021 г. във вестник „Съперник“/.

         4.2.Всички обявления, списъци,  Методиката за оценка на кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват  на общодостъпно място в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3, на информационното табло на Районна прокуратура – Перник;

         4.3.Всички обявления, списъци, Методиката за оценка на кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се публикуват на интернет – страницата на Районна прокуратура – Перник: https://prb.bg/rppernik/bg/ , раздел „Кариери“.

 1. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

5.1. Конкурсът се провежда от комисия в два етапа:

Първи етап: по документи - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втория етап на конкурса на кандидатите, отговарящи напълно на изискванията и представили всички необходими документи.

Втори етап: събеседване с кандидатите.

5.2. Оценяването се извършва по „Методика за оценка на кандидатите“, изготвена от конкурсната комисия.

5.3. Конкурсната комисия:

  5.3.1. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

 • В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;
 • В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;
 • Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3, на информационното табло на Районна прокуратура – Перник и се публикуват на интернет – страницата на Районна прокуратура – Перник: https://prb.bg/rppernik/bg/, раздел „Кариери“

5.3.2.Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5.3.3. Провежда конкурса по обявения начин и когато допуснатия кандидат е само един;

          5.3.4. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат;

5.3.5. Оформя резултатите след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията, с точки по шестобалната система по следните показатели:

   - познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на съдебните служители;

- професионална мотивация за работа в РП – Перник

          Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

         5.3.6. В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на административния ръководител протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на общодостъпно място  в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.3, на информационното табло на Районна прокуратура – Перник и се публикуват на интернет – страницата на Районна прокуратура – Перник: https://prb.bg/rppernik/bg/, раздел „Кариери“.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.