История

С териториално-административната реформа от 1959 г. /ДВ. бр.7 от 23.І.1959 г./ се създава Димитровски окръг / до 19.І.1962 г., когато отново е преименуван на Пернишки / - днешната Пернишка област, в чиито граници се включват дотогавашните околии - Димитровска, Радомирска и Трънска, градските общини Димитрово и Брезник, община Църква / дн. кв. "Мошино"/ и с. Мърчаево от състава на Софийска градска община.

В съответствие с административното деление от м. април в окръжния център Димитрово / дн. Перник / се създава Окръжна прокуратура, начело на която от 01.VІ.1959 г. е назначен - Крачун Маринов Павлов - първият Окръжен прокурор.

В състава на Окръжна прокуратура Перник влизат дотогавашните околийски, /дн. районни/ прокуратури на Пернишка, Радомирска и Трънска общини и градската прокуратура в Брезник.

Районна прокуратура - гр. Перник

Районна прокуратура Перник е наследник на дългогодишни традиции, които пеналтното право има в Перник. Историята й е тясно свързана с историческото развитие на града през периода от най-новата история на България.

С разрастването на въгледобивната промишленост се разраства и миньорското селище, което с Указ N:402 от 26.VІ.1929 г. е обявено за град и център на едноименната община към която има съд, председателстван от кмета. Общинските съдилища не са били в системата на правосъдието.

С административно-териториалната реформа започнала през 1934 г., повечето общински центрове стават околийски, към които се изграждат околийски съдиллища, с околийски прокурори. На 22.ХІІ.1944 г., Указ N:107 се издава Наредба-закон, с която се учредява Пернишка околия, влизаща в състава на Софийски окръг. Създава са околийски съд с прокурор към него.

С Указ N:649 от 1949 г. град Перник е преименуван на Димитрово / име, което носи до 1.ІІІ.1962 г./, а Димитровска околия е включена в състава на Софийски окръг, в чиито граници влизат Радомирска и Трънска околии и градска община в Брезник, към които има и съответните прокурори.

Това положение се запазва до 1959 г., когато, след поредната административна реформа се изгражда Районна прокуратура Перник във вида, който познаваме и днес. Първият районен прокурор е бил Димитър Николов Михайлов / 15.V.1959г. - 31.І.1961г./